Innehållspublicerare

null Arbetarskyddstillsynen reagerar på förändringar i arbetslivet

Arbetarskyddstillsynen reagerar på förändringar i arbetslivet

29.6.2022

År 2021 påverkade covid-19-epidemin fortfarande arbetarskyddsmyndigheternas arbete. Ifjol var effekterna av covid-19-viruset dock mindre än 2020, eftersom verksamheten redan hade anpassats till den nya situationen och verksamhetsmiljön. 

Arbetsplatsövervakningen utvecklades och nya verksamhetssätt togs i bruk. Arbetarskyddsmyndigheterna utförde över 20 000 inspektioner under året, av vilka en del genomfördes som distans- eller hybridinspektioner. På arbetsplatserna förhöll man sig i huvudsak positivt till de nya inspektionsformerna.

Utöver inspektionerna behandlade arbetarskyddsmyndigheterna cirka 1 600 tillstånd, tog emot över 33 000 lagstadgade anmälningar och undersökte över 1 100 olycksfall i arbetet. Telefonrådgivningen besvarade över 20 000 samtal. Utöver de anvisningar och uppmaningar som gavs vid inspektionerna omfattade utövandet av behörighet förpliktande beslut, användningsförbud, viten och försummelseavgifter.

Vid sidan av inspektionerna tillämpades andra påverkansmetoder som främjar arbetarskyddet. Säkerhetsarbetet på arbetsplatserna stöddes och motiverades bland annat genom kommunikation via flera kanaler, webbseminarier och andra evenemang, riktad rådgivning samt övervaknings- och kartläggningsenkäter. Hösten 2021 inleddes ett pilotprojekt med en interaktiv digital e-tjänst. I tjänsten kan arbetsgivarna svara på de skyldigheter som ålagts genom inspektioner samt bedöma säkerheten i arbetsmiljön. Arbetstagarna kan elektroniskt begära övervakning av arbetsintyg. Utvecklingen av e-tjänsterna fortsätter i år.

Läs mer:
Arbetarskyddsförvaltningens årsberättelse 2021 (pdf)

Mer information: 
Biträdande direktör Hanna-Kaisa Rajala, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, tel. 0295 017 625, fornamn.efternamn@rfv.fi