Innehållspublicerare

null Arbetsbelastningsfaktorer måste undersökas, utvärderas och hanteras

Arbetsbelastningsfaktorer måste undersökas, utvärderas och hanteras

12.3.2021

Med psykosociala belastningsfaktorer avses  faktorer som anknyter till arbetets innehåll och organisering samt arbetsplatsens sociala funktion. Dessa kan i arbetet hanteras lika systematiskt som bristerna i den fysiska arbetsmiljön: genom att se till att de risker arbetet medför reds ut och bedöms samt att bedömningen uppdateras.

Ett effektivt samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården underlättar ett tidigt ingripande vid risk för psykosociala belastningsfaktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa. En arbetsplatsutredning ska innehålla slutledningar om belastningsfaktorer som påverkar hälsan samt förslag till påkallade åtgärder.

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare spontant minskar risken för arbetsbelastningsfaktorer. Det är viktigt att förebygga skadlig arbetsbelastning och inte bara reagera på de konsekvenser som redan kan konstateras.

Undersökningsmetoden stödjer arbetsmiljöövervakning av skadlig belastning

Syftet med arbetsmiljötillsynen är att påverka samarbetet mellan arbetsplatser och företagshälsovård på ett sådant sätt att den skadliga belastningen i arbetet identifieras, förebyggs och motverkas. Övervakningen av arbetsbelastningen ska alltid säkerställa att riskbedömningen och företagshälsovårdens arbetsmiljöundersökning har identifierat de psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet och att dessa är under kontroll.

Tillsynen kommer att inriktas på debranscher  och arbetsuppgifter där det, baserat på tidigare tillsynsinformation, forskningsdata eller återkoppling från intressenter, är känt att det finns betydande arbetsbelastningsfaktorer. Övervakning kräver att skadliga belastningsfaktorer som är typiska för branschen och arbetsuppgifter antingen har eliminerats eller att uppkomsten av negativa hälsoeffekter har förhindrats.

I år kommer tillsynen bland annat att omfatta arbetsplatser inom social- och hälsovård samt säkerhetsbranschen. Dessutom kommer arbetsplatserna inom småbarnspedagogiken att omfattas, likaså kommunernas tekniska verksamhet, transport- och industriverksamhet samt sakkunnigorganisationerna. Framför allt kommer övervakningen att omfatta belastningen i chefsarbetet i de kommunala sektorerna, handels-, boende- och livsmedelsindustrin, städsektorn samt social- och hälsovården.

Vid inspektionerna kan en enkätmetod, Arbetets psykosociala belastningsfaktorer, tillämpas. Metoden har tagits fram genom ett samarbete mellan arbetarskyddsförvaltningen och Arbetshälsoinstitutet. Det primära syftet med undersökningsmetoden är att fungera som ett verktyg för arbetarskyddsmyndigheten i övervakningen av psykosocial belastning. Dessutom kan arbetsplatserna själva likaså använda bedömningsmetoden för att identifiera psykosociala belastningsfaktorer och övervaka den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger råd och handledning

Arbetarskyddsmyndigheterna medverkar också i olika yrkesevenemang, såsom mässor och onlineseminarier. Inspelningen av webbseminarier är vanligtvis tillgänglig även efter evenemanget. Aktuella nyheter uppdateras på arbetarskyddsförvaltningens socialamedier som det är bra att följa.

Både arbetsgivare och arbetstagare kan även ringa arbetarskyddsmyndigheternas telefontjänst 0295 016 620, som också ger expertråd om hur man identifierar och hanterar skadlig belastning.

Användbar information om Tyosuojelu.fi:

Närmare upplysningar:

Överinspektör Nina Holm, 0295 018 646, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland