Innehållspublicerare

null Belastningsfaktorer i anknytning till projektarbete på tapeten vid arbetarskyddsinspektionerna av design- och ingenjörsbyråer

Belastningsfaktorer i anknytning till projektarbete på tapeten vid arbetarskyddsinspektionerna av design- och ingenjörsbyråer

19.2.2021

Sedan våren 2020 har regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd vidtagit arbetarskyddsåtgärder hos design- och ingenjörsbyråer samt arkitekttjänster, där antalet anställda huvudsakligen är färre än 30 personer. Vid inspektionerna framkom det att man satsat på ergonomin på arbetsplatserna, men att det finns behov att utveckla utredningen av de psykosociala belastningsfaktorerna inom ramen för riskbedömningen. 

De psykosociala belastningarna ska identifieras på samtliga arbetsplatser inom ramen för bedömningen av arbetsriskerna. 

Alla de arbetsgivare som nåddes genom tillsynen kände inte till sin skyldighet att göra en undersökning och bedömning av riskerna med arbetet. Vid inspektionerna visade det sig att vissa arbetsplatser inte alls gjort en riskbedömning eller att utredningen av de psykosociala belastningsfaktorerna saknades. Den arbetsplatsutredning som företagshälsovården gör ersätter inte arbetsgivarens riskanalys och bedömning utan fungerar här som ett expertstöd. 

Vid inspektionerna fick arbetsgivarna flest uppmaningar att åtgärda brister i utredningarna och bedömningen samt företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Dessutom ålades arbetsgivarna att åtgärda bristerna med bland annat att det inte fanns överenskommelser om villkoren för flextid i enlighet med kraven i arbetstidslagen och att ingen arbetarskyddsfullmäktig valts för arbetsplatsen. 

På arbetsplatserna diskuterade man distansarbete och belastande faktorer vid projektarbete 

Under inspektionerna ledde distansarbete och arbetets psykosociala belastningsfaktorer till diskussion och då särskilt utmaningarna i samband med projektarbete. Projekttidtabeller, överlappningar och olika problem med informationsflödet orsakade ofta känslan av brådska och stress i planerings- och projekthanteringsuppgifter. Detta innebar också utmaningar för handledningen av nya medarbetare. Vid planering som krävde precision uppfattades avbrott i arbetet och ändringar i tidsschemat vara särskilt betungande. 

Syftet med tillsynen är att hjälpa arbetsgivare på sakkunnigdominerade arbetsplatser inom planeringsområdet att identifiera de psykosociala belastningsfaktorerna på arbetsplatsen. Inspektionerna har huvudsakligen utförts på distans och genom granskning av dokumentation. Dessa har behandlat utredning och bedömning av riskerna i arbetet, organisering av arbetarskyddsverksamheten och förverkligandet av den lagstadgade företagshälsovården. 

Arbetsgivarna har i synnerhet varit tacksamma för att inspektionerna skett med distansuppkoppling och för det vägledande angreppssättet. Till dags dato har inemot 300 inspektioner genomförts och tillsynen fortsätter 2021.

Mer information i Tyosuojelu.fi:

Psykosocial belastning

Arbetstid

Ytterligare information:

Överinspektör Nina Holm, 0295 018 646, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland