Innehållspublicerare

null Betalningsplaner hjälper företag att hålla ordning på utredningar om beställarens ansvar

Betalningsplaner hjälper företag att hålla ordning på utredningar om beställarens ansvar

19.3.2020

Coronapandemin har medfört snabba förändringar i företagens ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Ett orosmoment för företag som erbjuder underentreprenader eller hyrt arbete har bland annat blivit hur beställarna förhåller sig till eventuella skatte- eller pensionsförsäkringspremieskulder som kommer att uppstå. Beställaransvarslagen förutsätter att de som beställer arbete ska utreda hur deras underleverantörer och avtalspartner som erbjuder hyrd arbetskraft sköter sina förpliktelser, inklusive betalning av skatter och pensionsförsäkringspremier (ArPL). Underleverantörer och bemanningsföretag med betalningssvårigheter kan vidta åtgärder för att skatte- eller pensionsförsäkringspremieskulden inte orsakar problem med att få nya arbetsorder ur beställaransvarslagens perspektiv.

Du som erbjuder arbete, gör så här:
1. Om pensionsförsäkringspremierna hotar bli obetalda, kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag och be om att en betalningsplan görs upp. Lämna betalningsplanen till den som beställer arbetet för kännedom innan avtalet ingås.
2. Om företaget har en skatteskuld, men beloppet är mindre än 10 000 euro, lämna en skatteutredning till beställaren. Utredningen är i ordning. Företaget antecknas inte i det offentliga skatteskuldsregistret för skatteskulder under 10 000 euro.

Om skatteskulden uppgår till 10 000 euro eller mer, kan du be Skatteförvaltningen om att en betalningsplan görs upp och lämna planen till beställaren för kännedom innan avtalet ingås. Alternativt kan du lämna ett intyg från Skatteförvaltningen om skatteskuldens belopp till beställaren. Därefter bedömer beställaren om de vill ingå ett avtal.

Du som beställer arbete, gör så här:
1. Om en underleverantör eller avtalspartner som erbjuder hyrd arbetskraft har obetalda pensionsförsäkringspremier, kan du föreslå att de skaffar en betalningsplan. Du har följt din utredningsskyldighet när du har skaffat en betalningsplan av avtalspartnern innan avtalet ingås.
2. Om avtalspartnern har skatteskulder som förfallit till betalning, kan du godkänna en utredning, om skatteskuldens belopp är mindre än 10 000 euro. Du kan också godkänna utredningen om skatteskulden uppgår till 10 000 euro eller mer, om en betalningsplan om skatteskulden har gjorts upp med Skatteförvaltningen.
Om skatteskulden är minst 10 000 euro och en betalningsplan inte har gjorts upp om den, ska du ta reda på det exakta beloppet på skatteskulden i ett intyg över skatteskuld. Bedöm sedan om skatteskuldens storlek är betydande med tanke på omfattningen av avtalspartnerns rörelseverksamhet. Bedöm huruvida avtalspartens avsikt fortfarande är att fullgöra sina lagstadgade betalningsförpliktelser. Alternativt kan du uppmana avtalspartnern att kontakta Skatteförvaltningen för att få en betalningsplan.
3. Förvara betalningsplanen i likhet med andra utredningar om beställaransvar i minst två år efter att arbetet avslutats.

Ytterligare information:
Jurist Noora Haapa-alho, tfn 0295 016 240, e-post: noora.haapa-alho@avi.fi
Överinspektör Mikko Vanninen, tfn 0295 016 381, e-post: mikko.vanninen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Syftet med lagen om beställarens ansvar är att främja lika konkurrens mellan företag samt iakttagande av anställningsvillkor. Lagen ger dem som beställer arbete möjlighet att försäkra sig om att underleverantörer och avtalspartner som erbjuder hyrd arbetskraft uppfyller sina lagstadgade skyldigheter bland annat när det gäller betalning av skatter och pensionsförsäkringar