Innehållspresentatör

null Brister i kunskap och kompetens i kemikaliesäkerhet på arbetsplatserna

Brister i kunskap och kompetens i kemikaliesäkerhet på arbetsplatserna

29.10.2019

På små arbetsplatser finns viljan att hålla kontroll över kemiska risker, men man har inte den kunskap och kompetens som behövs. Detta kom tydligt fram i tillsynskampanjen för kemikaliesäkerhet på arbetsplatserna i september 2019. Arbetarskyddsinspektörerna granskade under två veckors tid kemikaliesäkerheten på 400 arbetsplatser runt om i Finland.

Huvuddelen av inspektionerna riktades till arbetsplatser inom industrin och till bilverkstäder. Inspektioner gjordes även på bl.a. tvättinrättningar och biltvättar. Tillsynsobjekten var mestadels små arbetsplatser med under 20 anställda.

Varannan bilverkstad och biltvätt hade inte gjort någon bedömning av de kemiska riskerna

Upp till hälften av de inspekterade bilverkstäderna och biltvättarna hade inte gjort någon riskbedömning alls av de kemiska agenserna. Riskbedömningen fattades på 34 procent av arbetsplatserna inom industrin och på tvättinrättningar var siffran 22 procent.

Bristen på en systematisk bedömning syns bland annat i skyddsutrustning.

“Det är beklagligt att det är så vanligt att man till arbetsplatsen köper skyddsutrustning utan att försäkra sig om att dessa ger skydd mot kemikalier som används på arbetsplatsen”, berättar överinspektör Satu Auno från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsplatserna är också ofta omedvetna om hur man ska skydda sig mot sensibiliserande, dvs. allergiframkallande ämnen, såsom lim, lacker och tvättmedel. Sensibilisering ska tas på allvar, eftersom det kan leda till att arbetstagaren inte kan fortsätta i sin arbetsuppgift.

Vid riskbedömningen ska man fästa särskild uppmärksamhet även vid cancerfarliga ämnen, såsom dieselavgaser på bilverkstäder.

Anvisningen som skickades i förväg hjälpte arbetsplatserna

Trots flera brister, var arbetsgivarna villiga att sätta i ordning kemikaliesäkerheten. Enligt inspektörernas iakttagelser ansåg endast få arbetsgivare frågan oviktig. Före inspektionen skickades en anvisning till arbetsplatserna om kontroll av kemiska risker, och nästan hälften hade börjat vidta åtgärder med hjälp av anvisningen.

Anvisningen finns nu tillgänglig för alla på arbetarskyddsmyndighetens webbtjänst Tyosuojelu.fi på sidan Arbetsplatsmeddelanden. Direkt länk till anvisningen: Kemikalier och kemiska agenser.

Närmare information:

Överinspektör Satu Auno
tfn 0295 016 234, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Förhandsmeddelande om tillsynskampanjen 3.9.2019: Tillsynskampanj: Kemikaliesäkerheten på arbetsplatsen kan inte hanteras med intuitiv kunskap!