Innehållspublicerare

null Bruksanvisningar för arbetsutrustning saknas ofta – olycksrisken på arbetsplatsen har ökat

Bruksanvisningar för arbetsutrustning saknas ofta – olycksrisken på arbetsplatsen har ökat

26.9.2022

Under det gångna året har arbetarskyddsmyndigheterna utfört över 500 inspektioner i anslutning till arbetsutrustningens säkerhet. Vid inspektionerna har man observerat att det på arbetsplatsen ofta saknas bruksanvisningar för den maskin som används i arbetet.

”Om bruksanvisningarna saknas kan den arbetsgivare som ansvarar för arbetssäkerheten på arbetsplatsen inte försäkra sig om att maskinen används och underhålls säkert på det sätt som tillverkaren avser”, berättar Kati Tikkanen, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket.

Tikkanen betonar också att arbetstagaren ska få utbildning i hur maskinerna används, vilket är utmanande när bruksanvisningarna saknas. Bruksanvisningarna behövs också för att bedöma arbetsutrustningens risker.

”Maskinens garanti kan också förfalla om tillverkarens bruksanvisningar inte följs”, påminner överinspektör Kati Tikkanen.

Andra lagstadgade brister som upptäckts inom arbetarskyddstillsynen är bland annat att arbetsutrustningens funktionsduglighet inte har säkerställts och att man har låtit bli att göra en bedömning av arbetsutrustningens risker.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att man i arbetet endast får använda sådana maskiner och arbetsutrustning som uppfyller de krav som ställs på dem och som lämpar sig för arbetet i fråga. Tillverkarens anvisningar ska iakttas i användningen av maskiner och arbetsutrustning. De ska hållas i skick under hela driftstiden.  Dessutom ska det vara säkert för arbetstagarna att använda maskinerna.

Information om kraven på arbetssäkerhet för maskiner och arbetsredskap finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:
Överinspektör Kati Tikkanen, tfn. 0295 018 733, kati.tikkanen@rfv.fi
Regionförvaltningsverkets säkerhetsprojekt kring arbetsredskap inom ansvarsområdet för arbetarskyddet