Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Cancerrisken på grund av trä- och kvartsdamm är ännu inte under kontroll på arbetsplatserna

Cancerrisken på grund av trä- och kvartsdamm är ännu inte under kontroll på arbetsplatserna

Webbnyhet 14.6.2021

Damm från lövträd och kvartsdamm kan orsaka cancer. Arbetarskyddsinspektioner har visat att man på många arbetsplatser ännu inte är medvetna om denna risk. Det finns effektiva metoder för att minimera cancerrisken, men de används ännu inte i tillräcklig omfattning. 

Årligen insjuknar cirka tusen personer i arbetsrelaterad cancer i Finland. Oftast är det fråga om lungcancer. I det finländska arbetslivet är bland annat följande cancerframkallande agenser vanliga:

 • Hårdträdamm, som är damm från lövträd eller en blandning av damm från löv- och barrträd. 
 • Finfördelat kvartsdamm, dvs. inandningsbar kristallin kiseldioxid.
 • Svetsångor, som uppkommer vid svetsning och förbränning av rostfritt och syrafast stål och som innehåller sexvärt krom.
 • Dieselavgaser.

År 2020 trädde nya bindande gränsvärden för cancerframkallande agenser i kraft. För 25 agenser fastställdes en koncentration som under inga omständigheter får överskridas. Gränsvärdena finns listade i arbetsplatsmeddelandet Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk.

Föremål för tillsynen är byggbranschen, trävaruindustrin och skolorna

Enligt tillsynsobservationerna är en del av arbetsplatserna ännu inte medvetna om att dammet som uppstår på arbetsplatsen är cancerframkallande. Dessutom, på många av de arbetsplatser där man är medveten om risken, hanteras risken inte tillräckligt systematiskt.

Arbetarskyddsmyndigheten inledde våren 2020 ett fyraårigt tillsynsprojekt med focus på hanteringen av cancerframkallande agenser på arbetsplatserna. Över 500 inspektioner har utförts inom ramen för projektet. Hanteringen av kvartsdamm har övervakats på byggarbetsplatser och hanteringen av trädamm inom trävaruindustrin samt i skolorna. 

”På byggarbetsplatser hanterar man kvartsdamm fortfarande mycket varierande. Många anser att kvartsdammet inte är farligt eftersom man har andats in det i tiotals år”, berättar inspektör Jukka Hartikainen, som övervakar byggbranschen i Kuopioregionen. 

Lyckligtvis finns det också goda exempel. På de bästa arbetsplatserna har alla dammgenererande maskiner högklassiga dammsugare, arbetsutrymmena har undertrycksreglering och luftrenare, och vid behov är lokalerna indelade så att dammet inte kan spridas. Dessutom säkerställer man med arbetshygieniska mätningar att luftens HTP-värden inte överskrids. 

”Företagsledningens och den ansvariga arbetsledningens inställning i frågan är avgörande”, konstaterar Hartikainen.

Observera dessa när du bekämpar cancerrisken

Det finns ingen tolererbar risk när det gäller cancer. Arbetsgivaren ska kontinuerligt söka och vidta åtgärder så att arbetstagarna inte utsätts för cancerrisk. Målet är att helt avlägsna cancerframkallande ämnen och agenser. 

Utifrån tillsynsobservationerna lönar det sig för arbetsplatserna att fästa särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Arbetsgivaren har gjort en skriftlig riskbedömning och beaktat cancerframkallande faktorer i den.
 • I personalutrymmet finns möjlighet att tvätta sig. Det finns separata skåp för rena och smutsiga kläder så att dammet inte transporteras hem med kläderna.
 • Rätt typ av personlig skyddsutrustning används. 
 • Företagshälsovården har i arbetsplatsutredningen beaktat cancerframkallande faktorer och de hälsorisker de medför. 
 • Arbetsgivaren har bedömt om det är nödvändigt att utföra arbetshygieniska mätningar på arbetsplatsen. 
 • Arbetsgivaren har bedömt behovet av ASA-anmälningar över exponerade arbetstagare.
 • En plan för dammbekämpning har gjorts upp för byggarbetsplatsen och den följs.
 • Inom trävaruindustrin och på andra arbetsplatser där trä bearbetas finns ändamålsenliga maskinkapslingar, spånutsug, ventilation och städmetoder.

Anvisningar för hantering av cancerframkallande agenser