Innehållspublicerare

null Fler än tidigare kontaktade arbetarskyddsmyndigheten på grund av diskriminering

Fler än tidigare kontaktade arbetarskyddsmyndigheten på grund av diskriminering

14.6.2021

Under 2020 kontaktades arbetarskyddsmyndigheten cirka 600 gånger om diskriminering i arbetslivet. Antalet ökade med cirka hundra jämfört med året innan. Arbetarskyddsmyndigheten publicerade en rapport om tillsynen av likabehandling och förbudet mot diskriminering.

År 2020 övervakade arbetarskyddsmyndigheten likabehandling och förbudet mot diskriminering genom sammanlagt 720 inspektioner. Tillsynen gällde diskriminering av utländska arbetstagare vid lönebetalning och andra anställningsvillkor, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling och diskriminering i arbetsplatsannonser. Utifrån begäran om tillsyn gjordes dessutom inspektioner där man övervakade den diskriminering som en enskild arbetstagare eller arbetssökande upplevt.

Närmare uppgifter framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2020. Rapporten innehåller också fallbeskrivningar för tillsynen.

Diskriminering i synnerhet på grund av hälsotillstånd, ursprung och medborgarskap

I 600 fall som gällde diskriminering i arbetslivet var det oftast fråga om att den som tog kontakt bad om råd för att behandla ärendet på arbetsplatsen eller ville diskutera om det i hens fall är fråga om diskriminering eller inte. Året innan tog cirka 500 personer kontakt.

”Det är bra att allt fler som upplevt diskriminering i arbetslivet kontaktar oss. Vi kan ingripa i diskriminerande praxis på arbetsplatserna endast om vi får information om dem”, berättar Päivi Laakso, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Antalet egentliga begäranden om tillsyn uppgick till cirka 200 och på basis av dessa gjordes 140 inspektioner. Vid 42 inspektioner ansåg man att arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet om diskriminering. Den diskriminering som observerades gällde oftast hälsotillståndet i synnerhet i situationer som gällde avslutande av ett arbetsavtalsförhållande eller ursprung och medborgarskap särskilt vid anställning. 

Brister i utländska arbetstagares lönebetalning och arbetstider 

I anslutning till anlitande av utländsk arbetskraft övervakades förbudet mot diskriminering genom cirka 430 inspektioner. Vid nästan 60 av dessa upptäcktes diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet i lönebetalningen eller i andra minimivillkor. Detta innebär inte att diskriminering inte har förekommit i andra fall, eftersom en verklig lönejämförelse ofta inte kan göras bland annat på grund av bristfälliga arbetstidsdokument. Vid inspektionerna gavs ofta också förpliktelser gällande bristfällig eller bristfällig arbetstidsbokföring och arbetsskiftsförteckning.

Arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling på arbetsplatsen övervakades genom cirka 140 inspektioner och i över hälften av dem observerades missförhållanden.

Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt 

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–11:30 och 12.30–15 på numret 0295 016 620. Man kan ringa anonymt till numret. En enskild arbetstagares eller arbetssökandes diskrimineringsfall övervakas endast med arbetstagarens eget samtycke. Man kan ge anonyma tips om andra diskrimineringsobservationer.

Mer information:

Överinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland Ansvarsområdet för arbetarskyddet

Överinspektör Ulla Riikonen
tfn 0295 018 174, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Ansvarsområdet för arbetarskyddet

 

Texten uppdaterad 24.6.2021: Tillsatt en länk till rapporten på svenska.