Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Hälsotillståndet den vanligaste orsaken till diskriminering i diskrimineringsfall i arbetslivet

Hälsotillståndet den vanligaste orsaken till diskriminering i diskrimineringsfall i arbetslivet

Pressmeddelande 24.5.2023

Hälsotillståndet var den vanligaste orsaken till att begäran om tillsyn över diskriminering lämnades till arbetarskyddsmyndigheten 2022. Hälsotillståndet har varit den vanligaste diskrimineringsgrunden i de övervakade fallen även under tidigare år. Arbetarskyddsmyndigheten publicerade ifjol en rapport om tillsynen av likabehandling och förbudet mot diskriminering. Rapporten publiceras senare också på svenska och engelska. 

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar förbudet mot diskriminering och likabehandlingen i arbetslivet både på begäran av personer som upplevt diskriminering och på myndighetsinitiativ.

Under 2022 kontaktades arbetarskyddsmyndigheten cirka 540 gånger om diskriminering i arbetslivet. Kontakterna ledde till 220 begäran om tillsyn, utifrån vilka 129 inspektioner genomfördes. Vid inspektionerna övervakades diskriminering som en enskild arbetstagare eller arbetssökande upplevt.

År 2022 övervakade arbetarskyddsmyndigheten likabehandlingen och förbudet mot diskriminering med sammanlagt 1 035 inspektioner som omfattade hela arbetsplatsen. Tillsynen gällde diskriminering av utländska arbetstagare vid lönebetalning och andra anställningsvillkor, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling och diskriminering i arbetsplatsannonser. 
Närmare information framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2022. Rapporten innehåller också fallbeskrivningar för tillsynen.

Åldersdiskriminering vanligast i anställningssituationer

I de fall där kontakten ledde till en begäran om tillsyn genomfördes 129 inspektioner. Vid 36 inspektioner ansåg man att arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet om diskriminering. Den observerade diskrimineringen gällde oftast hälsotillstånd (ca 46 % av inspektionerna), någon annan omständighet som gällde personen (ca 28 %) eller ursprung, nationalitet eller språk (ca 26 %). Diskrimineringsfall med anknytning till funktionsnedsättning, religion, familjeförhållanden eller sexualitet kommer fortfarande sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom. Antalet fall med anknytning till dessa orsaker var relativt litet vid inspektionerna.
I 57 procent av inspektionerna som gjordes 2022 hade upplevelsen av diskriminerande behandling samband med avslutandet av anställningsförhållandet. Den klart vanligaste diskrimineringsgrunden i fall som gällde avslutande av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande var hälsotillståndet. I en del fall behandlades både diskriminering under anställningsförhållandet och i samband med avslutande av anställningsförhållandet.

Diskriminering under anställningsförhållandet bedömdes i 33 procent av inspektionerna. Oftast upplevde arbetstagaren att någon diskrimineringsgrund påverkade till exempel ändringen av arbetsuppgifter, fastställandet av arbetsskift eller avlöningen. De vanligaste diskrimineringsgrunderna vid diskriminering under ett anställningsförhållande var hälsotillstånd, ursprung och medborgarskap samt andra personliga orsaker. Cirka 8 procent av inspektionerna gällde trakasserier som kränker en persons människovärde. Trakasserier upplevdes alltsomoftast på grund av ursprung, nationalitet eller språk. Arbetsgivarens skyldighet att göra rimliga anpassningar eller skyldighet att ge en utredning om vägran att göra anpassningar behandlades i 5 procent av diskrimineringsinspektionerna.  

Cirka 15 procent av inspektionerna gällde anställning. De vanligaste diskrimineringsgrunderna vid inspektionerna i samband med anställning var ålder, ursprung och medborgarskap samt hälsotillstånd. 

”Strukturell diskriminering i samband med anställning förekommer beklagligt mycket i Finland. Arbetsgivarna har en lagstadgad skyldighet att bedöma rekryteringspraxisen på arbetsplatsen. Syftet är att hitta konkreta åtgärder till exempel för att eliminera åldersdiskriminering och rasism”, berättar Päivi Laakso, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Brister i utländska arbetstagares lönebetalning och arbetstider 

I anslutning till anlitande av utländsk arbetskraft övervakades förbudet mot diskriminering genom 909 inspektioner. Diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet observerades i löneutbetalningen eller andra minimivillkor för anställningsförhållandet hos 12 procent av de säsongsarbetsplatser som granskades, hos 12 procent av de företag som skickade arbetstagare till Finland och hos 9 procent av de övriga företagen.

Arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling och upprätta en plan för likabehandling övervakades genom 108 inspektioner och i över 80 procent av dem observerades missförhållanden. I anslutning till diskriminerande platsannonsering gjordes 18 inspektioner.

Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt  

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 016 620. Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt. En enskild arbetstagares eller arbetssökandes diskrimineringsfall övervakas endast med arbetstagarens eget samtycke. Man kan ge anonyma tips om andra diskrimineringsobservationer.

Mer information:
Överinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Ulla Riikonen
tfn 0295 018 174, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Ansvarsområdet för arbetarskyddet