Innehållspublicerare

null Heltäckande utredning och bedömning av risker är fungerande redskap för församlingarnas säkerhetsledning

Heltäckande utredning och bedömning av risker är fungerande redskap för församlingarnas säkerhetsledning

19.1.2021 – Västra och Inre Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde 2016–2020 ett tillsynsprojekt i de evangelisk-lutherska församlingarna i landskapen Mellersta Finland, Birkaland, Södra och Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektets centrala mål var att förbättra hanteringen av arbetarskydd i församlingarna. Inom ramen för projektet besöktes alla församlingar i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Projektet inleddes 2016 med inspektioner av ledningen och då behandlades säkerhetsledning och praxis i arbetarskyddsfrågor, företagshälsovårdens planmässighet och aktualitet, praxis för introduktion i arbetet samt utredning och bedömning av risker i arbetet på hela församlingens nivå.

Den egentliga arbetsplatstillsynen genomfördes med enhetsspecifika inspektioner av säkerhetsledning och praxis i arbetarskyddsfrågor, företagshälsovård, identifiering av risker i arbetet och bedömning av deras betydelse, genomförande och förutseende av åtgärder som behövs för att minska riskerna samt handledning och introduktion i arbetet.

I slutet av tillsynsprojektet gjordes så kallade sammanfattande inspektioner i församlingarna. Under dessa inspektioner behandlades både regionala observationer och sådana som berörde den ifrågavarande församlingen. Församlingens ledning, arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktige hade då tillfälle att kommentera de ärenden som behandlades under inspektionen samt rapportera om nuläget för aspekter som inspekterats och om projektets resultat i församlingen.

Riskbedömningen bör omfatta alla yrkesgrupper och arbetsförhållanden

Arbetet som utförs i församlingar är mångsidigt och utförs av olika yrkesgrupper: präster, diakoner, småbarnspedagogisk personal och ungdomsarbetare, fastighetsskötare, kyrkvaktmästare och församlingsmästare, kyrkogårdsarbetare sam byrå- och kontorsanställda. Därmed varierar riskerna i arbetet stort vid olika enheter.

Arbetarskyddslagen kräver att arbetsgivaren på ett heltäckande sätt ska undersöka alla risker i samband med arbetet och bedöma vilka åtgärder behövs för att undanröja eller minska dem. Eftersom församlingarna sysselsätter många olika yrkesgrupper, observerades under inspektionerna utmaningar i att identifiera skade- och riskfaktorer i olika arbetsförhållanden. Ergonomiska utvecklingsbehov hittades inom kontorsarbete, men även vid arbete på hög höjd (fönstertvätt och lampbyte), hantering av laster, användning av hjälpmedel och ergonomin i hytter på traktorer och andra maskiner. Annat som behöver utvecklas är förebyggande av olycksfall i arbetet, som risken för fall, maskinspecifik riskbedömning (brister i bruksanvisningar, introduktion och nödvändiga skydd) samt hantering av kemikaliesäkerhet (säkerhetsdatablad och lagring av kemikalier). Orsakerna till psykosocial belastning låg oftast i arbetets innehåll, hot om våld eller arbetsgemenskapens sociala dysfunktion.

Eftersom bedömningen av riskerna i arbetet på många arbetsplatser bara gjordes på en allmän nivå, var de åtgärder som utgående från bedömningen vidtagits för att minska eller eliminera olägenheterna också delvis otillräckliga. Följaktligen har inte alla tillgängliga metoder för att minska belastningen utnyttjats.

Riskbedömningen som arbetarskyddslagen kräver är ett effektivt redskap när den används på rätt sätt. Med hjälp av systematisk och heltäckande riskbedömning som sporrar hela personalen till att genomföra den undviks onödig sjukfrånvaro och olyckor. På så sätt kan man uppnå mer meningsfulla, säkrare och mer produktiva arbetsmetoder som också ger ekonomiska fördelar.

Ytterligare information:
Överinspektör Nina Holm
0295 018 646, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland