alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur bör jag gå till väga, om jag upptäcker en olycksrisk i mitt arbete trots att en olycka ännu inte har inträffat?

Hur bör jag gå till väga, om jag upptäcker en olycksrisk i mitt arbete trots att en olycka ännu inte har inträffat?

Förebyggande av olyckor

Rapportera i enlighet med arbetsplatsens anvisningar den risk du konstaterat till en representant för arbetsgivaren och till den arbetarskyddsfullmäktige. Om din erfarenhet och yrkesskicklighet förslår för att eliminera risken, bör du handla i syfte att miska faran. Du ska alltid underrätta arbetsgivaren om ett faromoment, även i det fall att du redan har åtgärdat felet eller bristen som orsakade olycksrisken.

23.9.2015