Innehållspublicerare

null I Nurmijärvi och Kervo övervakas radon på arbetsplatserna

I Nurmijärvi och Kervo övervakas radon på arbetsplatserna

17.9.2021 – Södra Finland

I höst övervakar arbetarskyddsmyndigheten arbetsplatsernas radon i Nurmijärvi och Kervo. Tillsynen riktas till arbetsplatser med verksamhet på marknivå eller i källarvåning-en. Genom inspektionerna övervakas att radonmätningarna har utförts på arbetsplatsen och att de nödvändiga åtgärderna utifrån dessa mätningar har vidtagits. Inspektionerna utförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Från och med december 2018 är Nurmijärvi och Kervo så kallade radonkommuner, i vilka mätningar på arbetsplatsen är obligatoriska. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som sprids från marken till inneluften och ökar risken för att insjukna i lungcancer.

Endast var tredje arbetsplats hade utfört radonmätningar

Arbetarskyddsmyndigheterna har samlat in uppgifter om radontillsynen från och med 2019. Vid tillsynen kontrollerades 943 arbetsplatser i Forssa, Jockis, Högfors, Kyrkslätt, Sibbo och Sjundeå där radonmätningar ska ha gjorts. Av dessa arbetsplatser hade endast 324 utfört mätningarna (34 procent av tillsynsobjekten). Mätningarna hade alltså inte gjorts på 619 arbetsplatser (66 procent av tillsynsobjekten). 

Arbetsplatser: radonmätningen bör påbörjas genast

Om radonmätningen på en arbetsplats i Nurmijärvi eller Kervo är ogjord, bör den påbörjas nu. Mätningen tar två månader. Anvisningar för mätningen finns på Strålsäkerhetscen-tralens webbplats Radon på arbetsplatser.

Radonmätningarna på arbetsplatsen gäller också flera arbetsplatser som är belägna någon annanstans än i de kommuner som nu granskas. Strålsäkerhetscentralens webbplats in-nehåller information om de fall där arbetsplatsen ska utreda radonhalten och i vilka kom-muner arbetsplatsernas radonmätning är obligatorisk. Det är arbetsgivarens ansvar att utföra radonmätningar.

Radonmätningen kan till exempel beställas från Strålsäkerhetscentralen, som skickar mätningsburkar till arbetsplatsen.

Information om radon:
•    Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst: Radon
•    Strålsäkerhetscentralen: Radon på arbetsplatser
•    Strålsäkerhetscentralens broschyr: Radon på arbetsplatser (på finska)
•    Områden där mätning av radonhalter på arbetsplatser är obligatorisk

Mer information:
Överinspektör Petri Saukkoriipi, 0295 016 603
Arbetarskyddsingenjör Sirkku Lehtimäki, 0295 016 295
fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland