Innehållspresentatör

null Iakttagelse vid tillsyn: Många utstationerade arbetstagare från utlandet får för lite lön

Iakttagelse vid tillsyn: Många utstationerade arbetstagare från utlandet får för lite lön

23.9.2019

Enligt arbetarskyddsmyndighetens iakttagelser vid tillsyn finns det många brister i utbetalning av löner för utländska arbetstagare som utstationerats i Finland. En vanlig brist är att man inte betalar ut tillägg eller att grundlönen ligger under kollektivavtalets miniminivå.

I ett landsomfattande tillsynsprojekt har man under pågående år granskat anställningarnas minimivillkor och arbetstider för utstationerade arbetstagare. Hittills har man gjort ungefär hundra inspektioner. Inspektionerna fokuserar både på företag som skickar arbetstagare till Finland och på företag som beställer utländsk arbetskraft.

I ungefär hälften av inspektionerna påträffades brister angående lönerna. Den vanligaste bristen var att den utbetalda lönen inte innehöll tillägg som avses i kollektivavtalen. I en del fall låg den utbetalda grundlönen under bestämmelserna i kollektivavtalen. 

Det fanns även brister i kontrollen av arbetstider i ungefär hälften av de granskade fallen. Man hade inte bokfört arbetstiden ordentligt och man hade inte kommit överens om ett utjämningssystem för arbetstiden. I några fall upptäcktes även stora skillnader mellan arbetstidsbokföringen och uppgifterna från tillträdeskontrollen på arbetsplatsen.

Försummelseavgifter under övervägande

Företag som skickar arbetstagare till Finland har i närmare två år varit skyldiga att göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationeringen innan arbetet börjar i Finland. Underlåtelse att lämna förhandsanmälan kan leda till utfärdande av försummelseavgift på 1 000–10 000 euro.

I hälften av de granskade arbetsplatserna hade anmälan inte gjorts alls eller den hade gjorts bristfälligt. Angående dessa har övervägande om försummelseavgift inletts.

Syftet med tillsynen av anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare är att bekämpa grå ekonomi. Arbetarskyddsinspektörerna fortsätter den landsomfattande tillsynen.

Ytterligare information:
Jurist Anna Pärtty
tfn 0295 018173, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet