Innehållspresentatör

null Iakttagelse vid tillsyn: Polismän upplever belastning speciellt vid brottsutredningar och i huvudstadsregionen

Iakttagelse vid tillsyn: Polismän upplever belastning speciellt vid brottsutredningar och i huvudstadsregionen

5.8.2019 – Södra Finland

Polismän upplever skadlig belastning speciellt vid brottsutredningar och i huvudstadsregionen. Detta kom fram i arbetarskyddstillsynen inom polisen under åren 2018 och 2019.

Tillsynen inriktades på Polisstyrelsen samt på polisinrättningar i huvudstadsregionen, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Sydöstra Finland. Sammanlagt utfördes 58 inspektioner. Vid inspektionerna granskades frågor om arbetarskydd i bred omfattning. Flest brister fanns det i kontrollen av psykosocial belastning. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren se till att skadlig belastning inte riskerar arbetstagarnas hälsa.

Stor arbetsbörda och ständig brådska

Vid de granskade polisenheterna orsakades den skadliga belastningen speciellt inom brottsutredningen av alltför stor arbetsmängd, ständig brådska och upprepade avbrott i arbetet. Det var vanligt att man hade vidtagit åtgärder för att minska belastningen, men dessa var inte tillräckliga eller de inriktades fel. Det räckte exempelvis inte att endast organisera om arbetet och ordna utbildning för att åtgärda den skadliga belastningen som beror på för stor arbetsbörda.

Enligt uppgifterna från inspektionerna är ofta skälet bakom den skadliga belastningen som polismännen upplever, att de begränsade anslagen förutsätter att antalet arbetstagare dras ner samtidigt som arbetsmängden har ökat.

I vissa enheter har sjukfrånvaron minskat eftersom arbetstagarna upplever att frånvaro endast skulle öka belastningen ännu mer. “Den stora risken med detta är att arbetstagare som arbetar trots sjukdom belastas ännu mer och får till slut en lång sjukledighet”, konstaterar arbetarskyddsinspektör Peetu Santalahti från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Den skadliga belastningen kom fram i samtal vid inspektionerna med arbetsgivare och arbetstagare, i enkät som gjordes i samband med inspektionen samt i arbetsplatsutredningar som gjordes av företagshälsovården.

Arbetsgivarna fick sammanlagt 7 uppmaningar med tidsfrist och 15 anvisningar för kontroll av psykosocial belastning. Uppmaningarna gavs till enheter i huvudstadsregionen, och iakttagandet av dessa säkerställs genom tillsyn i efterhand.

Ytterligare information:
Inspektör Peetu Santalahti
tfn 0295 016 357, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland