Innehållspublicerare

null Informationen om ändringar i lagstiftningen har inte nått fram – i synnerhet hos små företag inom byggbranschen förekommer brister i bekämpningen av cancerrisken

Informationen om ändringar i lagstiftningen har inte nått fram – i synnerhet hos små företag inom byggbranschen förekommer brister i bekämpningen av cancerrisken

20.9.2021

I Finland konstateras årligen cirka tusen arbetsrelaterade cancerformer. En lagändring som syftar till att minska exponeringen för cancerframkallande damm på arbetsplatsen trädde i kraft i början av 2020. "Yrkesrelaterade sjukdomar orsakas av exponering för kemiska och biologiska faktorer. De största exponeringsfaktorerna för yrkessjukdomar är mineraldamm, såsom asbest, kvarts, talk och cement ", berättar överinspektör Mikko Koivisto vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Efter att lagen trätt i kraft har arbetarskyddsmyndigheterna inspekterat över 700 arbetsplatser inom olika branscher, av vilka över 90 procent fick anmärkningar gällande efterlevnaden av den nya förordningen.

Gränsvärden för kvarts och hårdträdamm

På arbetsplatser inom byggbranschen är kvartsdamm ett vanligt cancerframkallande ämne och gränsvärden fastställdes i lagen för ett och ett halvt år sedan. Även gränsvärden för hårdträdamm fördes in i lagen. Gränsvärdena får inte överskridas på arbetsplatserna.

"I synnerhet små företag och byggherrar inom byggbranschen känner inte till lagändringen så värst bra. På arbetsplatserna är man inte tillräckligt väl medvetna om till exempel gränsvärdet för kvartsdamm. Riskerna har inte bedömts tillräckligt och nödvändiga skyddsåtgärder har inte vidtagits, vilket innebär att arbetstagarna exponeras för cancerframkallande damm. Det är inte fråga om ovilja att följa lagen, utan snarare om brist på information", bedömer överinspektör Mikko Koivisto. Brister i arbetarskyddsinspektionerna har dessutom observerats bland annat i planerna för dammbekämpning och i bedömningen av behovet av personlig skyddsutrustning.

Kvartsdamm uppkommer på byggarbetsplatser när material som innehåller stenmaterial behandlas, till exempel då man pikhugger betong eller slipar, krossar eller spränger sten. Kvartsdamm uppkommer också vid rivning av byggnader, borrning i berg, sandblästring och utjämningsarbeten.

Arbetarskyddsmyndigheten informerar under hösten aktivt om betydelsen av ändamålsenlig dammbekämpning. Kommunikationskampanjen för dammbekämpningstalkon riktad till företag som arbetar med damm ökar företagens och arbetstagarnas medvetenhet om dammrisken.

Mer information:
Cancerrisken på grund av trä- och kvartsdamm är ännu inte under kontroll på arbetsplatserna

Mer information och intervjuer:
Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, e-post: mikko.koivisto@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland