Innehållspublicerare

null Inom markbyggnadsbranschen ska den cancerrisk som orsakas av kvartsdamm och avgaser från dieselmotorer minimeras

Inom markbyggnadsbranschen ska den cancerrisk som orsakas av kvartsdamm och avgaser från dieselmotorer minimeras

2.6.2020

Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete, som trädde i kraft i början av året, ska beaktas även på markbyggnadsarbetsplatser. Den nya förordningen definierar gränsvärden för bl.a. kvartsdamm och avgaser från dieselmotorer, exponering för vilka förekommer på markbyggnadsarbetsplatser. 

Gränsvärdet för kvartsdamm (kristallin kiseloxid) på 0,1 mg/m3 tillämpas från och med början av innevarande år. Gränsvärdet för avgaser från dieselmotorer på 0,05 mg/m3 tillämpas fr.o.m. 21.2.2023. För underjordisk gruvverksamhet och tunnelbyggande tillämpas gränsvärdet för avgaser från dieselmotorer fr.o.m. 21.2.2026.

Trots att gränsvärdet för avgaser från dieselmotorer inte tillämpas ännu övervakar arbetarskyddsmyndigheterna ändå att det vidtas åtgärder även för avgaser från dieselmotorer på arbetsplatser, då dessa avgaser redan nu medför en risk för cancer.

Skydd mot kvartsdamm

Man utsätts för kvartsdamm på markbyggnadsarbetsplatser på samma sätt som på husbyggnadsarbetsplatser. Exponering kan ske i arbetssteg där stenmaterial krossas och det bildas finkornigt damm.

Vid markbyggnad ska man i första hand minimera mängden damm som bildas, exempelvis genom bevattning, eller inkapsling av banden i krossverk, samt genom att minimera fallhöjden för stenmaterialet. Dessutom ska man säkerställa att markbyggnadsmaskinernas egen maskinell ventilation fungerar. Även användningen av fjärrstyrda enheter möjliggör arbete på tillräckligt avstånd från dammbildningen; exempelvis hyttlösa borrvagnar kan i mån av möjlighet radiostyras. Kortvarig exponering kan bekämpas med andningsskydd. 

Kvartsdamm ska även beaktas i fråga om personalarrangemang. Det ska finnas möjlighet till rengöring av arbetskläder innan man tar sig in i personalutrymmen, och personliga kläder ska kunna förvaras avskilt i personalutrymmen om man i arbetet exponeras för t.ex. kvartsdamm. 

Skydd mot avgaser från dieselmotorer

Exponering för avgaser från dieselmotorer kan förekomma exempelvis på botten av gropar i samband med marktätningsarbete, där luftutbytet kanske inte är tillräckligt. I dessa fall är andningsskydd ett sätt att skydda sig. Riskerna med avgaser från dieselmotorer kan förebyggas genom att i mån av möjlighet använda maskiner med elmotorer. Det finns allt fler eldrivna alternativ på marknaden, exempelvis eldrivna marktätningsmaskiner.

Bekämpning av avgaser från dieselmotorer med ordinarie andningsskydd är inte oproblematiskt, eftersom även om man lyckas filtrera bort partiklarna i avgaserna kan förhöjd kolmonoxidhalt och syrebrist ställa till med problem. När syrehalten i luften understiger 17 % eller kolmonoxidhalten överstiger HTP-värdet ska isolerande andningsskydd användas. Då kommer luften till andningsskyddet från en tryckluftsflaska eller en kompressor.

Ytterligare information:
Arbetarskyddsförvaltningens arbetsplatsmeddelande: Utsätt inte arbetstagare för cancerrisk

Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland