Innehållspublicerare

null Inspektioner av sommarens resmål – en ansvarsfull företagare tar även hand om beställaransvaret!

Inspektioner av sommarens resmål – en ansvarsfull företagare tar även hand om beställaransvaret!

13.6.2019

Regionförvaltningsverkets beställaransvarsinspektörer gör under veckorna 25–26 inspektioner i företag inom restaurang- och resebranschen vid olika resmål runt om i Finland. Beställaransvarsinspektioner görs speciellt i huvudstadsregionen, i Åbotrakten, Österbotten och Södra Karelen. En del av inspektionerna görs utan förhandsanmälan och en del har meddelats i förväg. Inspektioner görs även av tjänster som stöder turism.

Syftet med inspektionerna är att göra beställaransvarslagen bekant och att övervaka att företagen i regionen följer den. Beställaransvarslagen gäller i situationer där företaget använder arbetskraft utifrån, antingen som hyrd arbetskraft eller som underleverans.

Restauranger och företag inom resebranschen använder arbetskraft utifrån till exempel när de hyr in arbetstagare som servitriser, köper städnings- och fastighetsservice av ett annat företag eller exempelvis i tjänster i anknytning till byggande. Avtalet kan också ingås muntligt, exempelvis beställning av arbete per telefon.

Ansvarsfullhet är att iaktta beställaransvar

Genom beställaransvarslagen förebygger man grå ekonomi och säkerställer att konkurrensen inom branschen är rättvis även för de företag som sköter sina lagstadgade förpliktelser korrekt.

I praktiken förutsätter lagen att det beställande företaget före beställningen av tjänsten ber avtalspartnern om redogörelser för att denne har skött sina lagstadgade förpliktelser. Till redogörelser enligt beställaransvarslagen hör exempelvis redogörelser för betalning av skatt, betalning av arbetstagarnas pensionsförsäkringspremier samt för kollektivavtal som tillämpas och anordnande av företagshälsovård. Om beställaren underlåter att skaffa redogörelser eller beställer en tjänst av ett företag som försummar sina förpliktelser, kan denne påföras en försummelseavgift.

Vid inspektionen utreds om avtalen som företaget ingått hör till lagens tillämpningsområde samt hur utredningsskyldigheten har följts. Vid behov fortsätter man inspektionen skriftligt efter tillsynsbesöket.

Observationer och bilder från tillsynsobjekten i Twitter

Man kan följa hur tillsynen fortskrider på Twitter på beställaransvarstillsynens konto @tilaajavastuu. I år beskriver beställaransvarsinspektörerna på Twitter de mest storslagna turistattraktionerna vid inspektionerna och under inspektionsresorna. Bilder som tagits av inspektionsobjekten publiceras med beställarnas tillstånd. På beställaransvarets Twitterkonto finns även information om tillsynsobservationer.

Läs mer om beställaransvarslagen här: www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu/selvitysvelvollisuus

Ytterligare information:
Inspektör Taru Rikula, tfn 02950 16125, fornamn.efternamn@avi.fi
Överinspektör Mikko Vanninen, tfn 02950 16381, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet