Innehållspublicerare

null Inspektionerna i Forssa och Loimaa inspirerade beställarna att få ordning på beställaransvarsfrågorna

Inspektionerna i Forssa och Loimaa inspirerade beställarna att få ordning på beställaransvarsfrågorna

10.6.2021 – Södra Finland

Fyra företag hade följt lagen om beställarens ansvar, dvs. skaffat de utredningar som lagen kräver innan avtalen ingicks. Sammanlagt 75 företag inspekterades. 

I februari inledde inspektörerna för beställaransvar inspektioner i Forssa och Loimaa. De senaste inspektionsrapporterna blev klara denna vecka. Vid inspektionerna utreddes om de avtal som företaget ingått omfattas av lagens tillämpningsområde och hur utredningsskyldigheten har iakttagits. Lagen om beställarens ansvar gäller situationer där företaget verkar som beställare genom att anlita utomstående arbetskraft, antingen genom att hyra arbetstagare eller genom att köpa till exempel bygg-, transport- eller underhållstjänster av ett annat företag. 

I en stor del av inspektionerna hade beställarföretagen skaffat utredningar först efter att avtalen ingåtts och en del först inför inspektionen. En annan allmän brist var att utredningarna inte hade bevarats. Enligt lagen ska utredningarna inhämtas innan avtalet ingås och förvaras i minst två år efter att det avtalsenliga arbetet har upphört. 

I tre inspektionsberättelser beslöt man att överväga en försummelseavgift. I två av dessa fall var utredningarna om skattebetalningen bristfälliga. För en del var det fråga om brister i den utländska avtalspartnerns utredningar av beställaransvaret. I fråga om dessa hörs beställarna i enlighet med förvaltningslagen och därefter fattas beslut om det finns skäl att påföra försummelseavgifter.  

Under inspektionerna framkom 13 sådana fall där beställarföretaget inte behövde skaffa utredningar.  Om till exempel avtalets värde vid underleverans inte överstiger 9 000 euro, behöver beställaren inte skaffa de utredningar som lagen kräver av sin avtalspart. Vid beräkning av gränsvärdet ska man dock beakta det sammanlagda värdet av flera på varandra följande avtal. 

Syftet med inspektionerna var att göra lagen om beställarens ansvar känd och övervaka att företagen i området följer lagen. Före inspektionerna ordnade inspektörerna ett infotillfälle på webben där cirka hälften av de företag som fick anmälan om inspektionen deltog. Informationen var öppen för alla och sammanlagt 80 deltagare deltog. 

Från inspektionerna förmedlades information om att beställaransvarsfrågor diskuterades på orterna efter att inspektionerna inleddes, och även andra företag än de som inspekterades utredde beställaransvarsfrågor. Beställarföretagens attityd till inspektionerna var positiv och många företag inspirerades att få ordning på beställaransvarsfrågorna. 

Mer information om lagen om beställarens ansvar:
Tyosuojelu.fi > bestallaransvar

Mer information:
Inspektör Taru Rikula, 0295 016 125, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland