alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag är ständigt stressad i mitt arbete. Orsaken till detta är brådskan och det dåliga arbetsklimatet. Jag försöker stå ut med situationen, eftersom jag inte vill stämplas som en deprimerad psykpatient. Också mina kolleger befinner sig i samma röra. Vad ska jag göra?

Jag är ständigt stressad i mitt arbete. Orsaken till detta är brådskan och det dåliga arbetsklimatet. Jag försöker stå ut med situationen, eftersom jag inte vill stämplas som en deprimerad psykpatient. Också mina kolleger befinner sig i samma röra. Vad ska jag göra?

Psykosocial belastning

Det lönar sig för dig att så fort som möjligt ta upp ärendet med din chef.  Begär vid behov att arbetarskyddsfullmäktige eller en annan stödperson kommer med. Att du belastas i ditt arbete på grund av brister i arbetsförhållandena är inte ett svaghetstecken. Vi är alla olika och vi belastas därför på olika sätt. På motsvarande sätt reagerar vissa enklare på inneluftsproblem på arbetsplatsen, medan andra å sin sida inte alls uppvisar symptom.

Som arbetstagare har du till och med en skyldighet att underrätta din chef om missförhållanden som påverkar din hälsa i dina arbetsförhållanden. Om din arbetsgivare inte känner till dessa missförhållanden kan du inte förvänta dig att han eller hon åtgärdar dessa. Berätta på ett konkret sätt vilka omständigheter i ditt arbete som orsakar skadlig belastning. Vilka omständigheter orsakar brådska? Varför upplever du att arbetsklimatet är dåligt på arbetsplatsen? Din chef har till uppgift att utreda de omständigheter som lett till denna situation och ta fram lösningar för dessa. Lösningarna kan gälla också för andra personer och följaktligen hjälper du på samma gång dina kolleger.

Om övriga arbetstagare upplever att det finns missförhållanden i deras arbetsförhållanden, lönar det sig att underrätta arbetarskyddsfullmäktige för arbetsplatsen om ärendet, om en sådan valts på din arbetsplats. Arbetarskyddsfullmäktige kan för de anställdas räkning underrätta arbetsgivaren om missförhållandena och se till att de behandlas inom ramen för arbetarskyddssamarbetet.

25.9.2015