Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lagen ger ny behörighet att övervaka utlänningars insamling av skogsbär

Lagen ger ny behörighet att övervaka utlänningars insamling av skogsbär

Webbnyhet 22.9.2021 Norra Finland

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter, som trädde i kraft i juni, ger myndigheterna nya behörigheter. Lagen är helt ny och fastställer plockarnas rättigheter samt jämnar ut skyldigheterna för aktörer som bjuder in plockare till Finland och som ordnar insamling och inkvartering i Finland, och därmed också konkurrensmöjligheterna. Syftet med åtgärderna inom insamlingsbranschen är att stödja tillgången på råvaror inom naturproduktbranschen och utvecklingen av den internationella konkurrenskraften. 

Före lagen var ställningen för utländska bärplockare i stor utsträckning oreglerad. Lagstiftningen som baserar sig på anställningsförhållanden och den behörighet att övervaka arbetarskyddet som grundar sig på den kunde inte tillämpas, eftersom plockarna egentligen inte hade någon arbetsgivare.
”Insamling av naturprodukter enligt allemansrätten har inte ansetts utgöra arbete som utförs i ett anställningsförhållande, även om vissa aktörer ordnade insamlarnas resa till Finland och köpte den insamlade skörden av dem. Nu identifieras de strukturer som hänför sig till insamlingen i lagen och hur tillsynen kan utföras när plockaren och företaget, dvs. aktören, har kommit överens om insamlingen”, berättar Niko Huru, inspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.
 
För arbetarskyddsmyndigheterna är den största förändringen i den nya lagen att den gör det möjligt att rikta in tillsynen mot en självständig näringsidkares omständigheter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. I lagen preciseras samarbetet mellan olika myndigheter och deras behörigheter inom tillsynen. Arbetarskyddsmyndigheternas behörighet begränsas noggrant till de frågor som fastställs i lagen. Till dessa hör rådgivning och behandling av anmälningar om baser samt inspektionsbesök hos plockare.
”Till skillnad från personer i arbetsavtalsförhållande ankommer övervakningen av till exempel plockarnas rätt att arbeta inte på oss utan på polisen och Gränsbevakningsväsendet. Myndigheternas samarbete har också spelat en viktig roll i lagberedningen”, förklarar Niko Huru.

Plockarnas rättigheter och aktörernas skyldigheter

I lagen fastställs bland annat rätten att själv bestämma hos vilken aktör man vill inkvartera sig och till vem de insamlade produkterna säljs. Plockarna kan också bestämma tidpunkten för sin inresa och hemresa samt tidtabellen för själva insamlingen. 

Däremot ålägger lagen den aktör som ordnar insamlingen och erbjuder sig att köpa produkterna bland att göra plockarna förtrogna med såväl förhållandena i Finland som med deras rättigheter.
”Aktören ska följa skördesituationen så att plockarna kan uppnå så stor inkomst som möjligt. Till aktörens skyldigheter hör också att iaktta hälsoskyddsbestämmelserna i bostads- och måltidsarrangemangen. Dessutom måste man erbjuda besiktigade fordon för transport till insamlingsplatsen”, berättar Niko Huru. 

Det förtjänade arvodet är naturligtvis viktigt för plockarna. De lägsta inköpspriserna och de kostnader som tas ut av plockarna ska därför delges plockarna redan innan de anländer till Finland. Om företagaren finansierar resekostnaderna och återbetalningen sker från insamlingsförtjänsten får ingen ränta tas ut för väntetiden.
”Man får ta ut skäliga avgifter för kostnader av plockarna, men endast för inkvartering, måltider, användning av bilar och utrustning”, påpekar Niko Huru. ”Insamlarna får alltså inte debiteras för till exempel rekryteringstjänster eller uppgifter som behövs för insamlingen. I lagen åläggs aktören också skyldighet att se till att andra aktörer som handlar för aktörens räkning iakttar förbudet mot debitering av kostnader.” 

Uppföljningen av plockarnas inkomster ska göras i realtid och arvodet betalas i sin helhet innan plockarna lämnar Finland. Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå följer upp utbetalningen av det intjänade beloppet och debiteringen av kostnader. Arbetarskyddsmyndigheten ger handräckning i detta ärende och meddelar arbets- och näringsbyrån om iakttagelserna vid inspektionen. 

Om det förekommer förseelser kan en aktör inom branschen för insamling av naturprodukter förlora sin tillförlitlighet i myndigheternas ögon. Då får arbets- och näringsbyrån inte längre fatta beslut om tillförlitlighet och kan inte heller fungera som aktör inom naturproduktbranschen.
”Utmaningen med övervakningen är att om det har skett förseelser så lyckas man inte nödvändigtvis att reda ut dem med plockarna efter att de har lämnat landet”, reflekterar Niko Huru. 

Basens läge ska meddelas på förhand

Tidigare år visade sig inkvarteringsarrangemangen ofta vara ett problem i insamlingsförhållandena. I och med den nya lagen ska den aktör som organiserar insamlingen göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten om en bas där man till exempel ordnar insamlarnas bostadslokaler, utrustningsunderhåll, måltider och sociala utrymmen, parkering av fortskaffningsmedel samt hantering av skörden.
”En typisk bas för plockare har upprättats till exempel i anslutning till en före detta byskola, ett motell eller ett campingcenter. Aktören har sedan ordnat tilläggsutrymmen i det området till exempel för hantering av bär och för måltider”, berättar Niko Huru.

Vid basen arbetar i allmänhet även arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, såsom kockar och bilserviceansvariga samt personal som sköter hanteringen och bokföringen av bär.
”På dessa arbetstagare som är anställda hos aktören tillämpas arbetslagstiftningen helt normalt, den nya lagen gäller alltså endast utlänningar som kallats in för insamling”, påminner Niko Huru.  

I sommar har cirka sextio anmälningar om baser gjorts enligt den nya lagen. Baserna finns där det finns mest skogsbär, det vill säga i norra, östra och mellersta Finland.
”I år har cirka 3 500 personer kommit från Thailand och Ukraina till Finland för att samla bär. De är i huvudsak män, vilket torde bero på att insamling är tungt och förhållandena i skogarna ganska krävande”, gissar Niko Huru. 

Myndigheterna samarbetar inom tillsynen

Inspektionerna av baserna görs utan förhandsanmälan och på kvällarna. I Finland är insamlingssäsongen kort, så plockarna utnyttjar den ljusa tiden under dygnet i dess helhet och återvänder till basen först när det är mörkt. Under överraskningsbesök vill man säkerställa att man under inspektionen ser de verkliga förhållandena. 

Aktörera vet att det är möjligt att baserna inspekteras. Vi kontaktar dem efter besöket och diskuterar frågor som kräver ytterligare utredningar. 
”Vi har gjort inspektioner i myndighetssamarbete med polisen, gränsbevakningen, brandinspektören och hälsoinspektören”, berättar Niko Huru. ”Verksamheten vid baserna är omfattande, på ett ställe kan det bo upp till över hundra plockare. Övervakningen blir effektivare om man under samma besök kan utreda ärenden som berör flera myndigheter.” 

Mer information:
Inspektör Niko Huru, 0295 017 700, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland