Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Många försummar beställarens utredningsskyldighet inom industrisektorn

Många försummar beställarens utredningsskyldighet inom industrisektorn

Webbnyhet 20.3.2017

Inom industrisektorn fullgörs skyldigheterna i beställaransvarslagen ofta inte helt. I fjol övervakades beställarens ansvar inom industrin i samband med 227 inspektioner. Av beställarna som utgjorde föremål för inspektionen måste cirka 80 % ges en eller flera anvisningar. De flesta anvisningar gavs för att utredningar inte hade hämtats in innan avtalet ingicks och för att bestämmelsen om skyldigheten att förvara utredningarna i två år hade fullgjorts bristfälligt.

Cirka var tionde inspektion resulterade i att en process för påförande av försummelseavgift inleddes. Försummelserna i dessa fall hörde ofta ihop med utredningar som ska hämtas in av utländska avtalspartner.  Den vanligaste bristen var att beställaren inte hade utrett pensionsförsäkringsskyddet för utstationerade arbetstagare.

Tillsynen över beställarens ansvar riktades särskilt till kemi- och skogsindustrin. Inspektionerna visade att många beställare hade synnerligen bristfälliga kunskaper om lagen om beställaransvar och skyldigheterna i den. Situationen varierade stort mellan olika företag: för vissa var lagen om beställarens ansvar en fast del av upphandlingsprocessen medan andra inte alls känner till lagen eller hade uppfattat att lagen endast gäller byggverksamhet. Okunskapen var inte beroende av företagets storlek.

Ifjol genomfördes också två omfattande tillsynstillslag på byggarbetsplatser med driftsstopp. Förutom beställaransvarsinspektörer deltog också ansvarsområdets inspektörer för tillsynen över utlänningar. Genom tillsynstillslagen kunde tillsynen särskilt riktas in på underleveranskedjan. Tillsynen över beställaransvaret inom olika industrisektorer fortsätter under 2017.

Läs mera om resultaten och observationerna av tillsynen över beställarens ansvar Tillsynen över beställarens ansvar 2016  (på finska).

Närmare information:
Inspektör Timo Kokkonen, tfn 0295 016 179, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/gra-ekonomi/bestallaransvar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. Ansvarsområdet ansvarar för tillsynen över lagen om beställarens ansvar i hela Finland.