Innehållspresentatör

null Ny förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete träder i kraft från början av år 2020

Ny förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete träder i kraft från början av år 2020

31.12.2019

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete som träder i kraft från början av året. Denna förordning kommer att tillämpas på arbete där en faktor som används eller förekommer orsakar eller kan orsaka ökad risk för att insjukna i cancer. Förordningen tillämpas även för ämnen som skadar arvsmassan och som används eller som förekommer i arbetet. På arbetsplatser exponeras man speciellt för kristallin kiseldioxid och damm från hårda träslag som inandas samt för krom (VI)-föreningar.

Enligt den nya förordningen måste arbetsgivaren på arbetsplatsen minska användningen av faktor som orsakar cancerrisk eller av ämne som skadar arvsmassan, i första hand genom att ersätta dessa med ämne, blandning eller arbetsmetod som inte är farlig eller som är mindre farlig om det är tekniskt möjligt och inom rimliga gränser att ersätta. Om en faktor som orsakar cancerrisk eller ett ämne som skadar arvsmassan inte tekniskt eller inom rimliga gränser kan ersättas med ofarlig eller mindre farlig, måste arbetsgivaren försäkra sig om att faktorer som orsakar risk för cancersjukdom och ämnen som skadar arvsmassan hanteras i ett slutet system så långt det är tekniskt möjligt.

Den nya förordningen fastställer gränsvården för faktorer som orsakar risk för cancersjukdom. Dessa gränsvärden ska inte blandas ihop med riktvärden för kända och skadliga halter, vilka regleras separat. Vad gäller ämnen som orsakar risk för cancersjukdom har man beaktat antingen 8 timmars exponering eller kortare tids exponering. För vissa ämnen har man fastställt gränsvärdena för båda och för vissa ämnen finns en övergångsperiod, så tillämpningen för dessa ämnen börjar senare.

I den nya förordningen nämns tydligt arbetsgivarens skyldigheter, men denna förordning ska även tillämpas på entreprenörer och huvudentreprenörer på gemensamma byggarbetsplatser. På byggarbetsplatser ska enligt den nya förordningen entreprenören, huvudentreprenören samt arbetsgivarna tillsammans och var och en enligt sina lagstadgade skyldigheter se till att cancerfarliga faktorer (kvartshaltigt byggnadsdamm, trädamm, dieselavgaser) som förekommer i byggnadsarbete inte orsakar fara för arbetstagare på arbetsplatsen. Detta förutsätter en fungerande planering av arbetsmoment, speciellt vad gäller bekämpning av damm, så att gränsvärdena inte överskrids. Ämnen som orsakar fara för cancersjukdom och som nämns i den nya förordningen ska beaktas även i arbetshygieniska mätningar som huvudentreprenören verkställer.

Ytterligare information:
Överinspektör Mikko Koivisto, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 672, e-post:
mikko.koivisto@avi.fi
Överinspektör Lasse Ketola, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 607, e-post:
lasse.ketola@avi.fi