Innehållspublicerare

null Övervakningen av asbestsaneringsarbeten är enhetlig i hela landet

Övervakningen av asbestsaneringsarbeten är enhetlig i hela landet

30.7.2021

Regionförvaltningsverkens (RFV) ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar asbestsaneringsarbeten genom riksomfattande projekt. Övervakning görs i samband med tillstånden för asbestsanering och asbestsaneringen som utförs på arbetsplatsen. Genom riksomfattande projekt förenhetligas övervakningen av asbestsaneringsarbeten.

”De brister som observerades i övervakningen av asbestarbeten 2021 riktas jämnt till arbetets olika delområden”, berättar överinspektör Mikko Koivisto vid Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet.

Som en del av övervakningen av asbestsanering övervakar arbetarskyddsmyndigheterna anmälningsförfarandet för asbestsanering. Den som påbörjar asbestsanering ska göra en skriftlig förhandsanmälan om asbestsanering till den regionalt behöriga arbetarskyddsmyndigheten.

”Förhandsanmälan ska lämnas in sju dagar innan saneringsarbetet inleds. Övervakningen riktas bl.a. till anmälningar där anmälningstiden på sju dagar inte uppfylls. I fråga om nödarbete, t.ex. rörbrott, ska förhandsanmälan göras genast när det är möjligt. Annan motiverad avvikelse från anmälningstiden förutsätter godkännande av den regionala arbetarskyddsmyndigheten”, påminner överinspektör Mikko Koivisto.

I fråga om säkerställandet av renheten i exponeringsområdet för asbestarbete inriktas övervakningen på den aktör som utfört asbestsaneringen och beställaren av arbetet.  För att säkerställa renheten och trygga att utrymmet kan användas i fortsättningen krävs att ett gemensamt dokument upprättas.

Den som anlitar hyrd arbetskraft för asbestsaneringsarbete är under arbetets gång skyldig att iaktta arbetarskyddslagens bestämmelser om arbetsgivare.

Mer information:
Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672 mikko.koivisto@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Länkar:
Tyosuojelu.fi > Asbest: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen/asbest
Bifogat finns anvisningar för tolkning av asbestförordningen och -lagen till hjälp för aktörer och beställare av asbestsaneringsarbeten:
https://www.tyosuojelu.fi/documents/95094/163596/Asbest_fragor_och_svar_10052017/
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/126482/Ohje_asbestipurkutyota_koskevan_lain_soveltamiseksi/ (på finska) https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/126482/Ohje_asbestityon_turvallisuutta_koskevan_asetuksen_soveltamiseksi/ (på finska) ​​​​​​​