Innehållspublicerare

null Publikationen HTP-värden 2020 sammanställer värden som fastställts för orenheter i luften på arbetsplatsen

Publikationen HTP-värden 2020 sammanställer värden som fastställts för orenheter i luften på arbetsplatsen

20.10.2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat publikationen angående koncentrationer i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen (HTP). HTP-värden 2020 ersätter den tidigare publikationen från år 2018.

En ny huvudbenämning med HTP-värden har lagts till i den uppdaterade publikationen och HTP-värdet för nio huvudbenämningar har ändrats. Dessutom har ministeriet lagt till ett normerande gränsvärde angående biologiska prover för en huvudbenämning. HTP-värdena för vissa ämnen har upphävts, eftersom motsvarande bindande gränsvärden har fastställts för ämnena i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1267/2019) som trädde i kraft i början av året.

Koncentrationer som befunnits skadliga är värden som fastställts för orenheter i luften på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska beakta dessa vid bedömning av renheten i arbetsplatsens luft, exponeringen för arbetstagare och betydelsen av mätresultaten. I arbetet tas ämnena upp av kroppen i allmänhet genom andningen. När arbetstagarnas exponering håller sig under de fastställda koncentrationerna i HTP-värdena orsakar det enligt den nuvarande kunskapen i princip ingen skada eller fara för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa.

HTP-VÄRDEN 2020: Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:24.


Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Sirkku Saarikoski, SHM, tfn 0295 163 565, fornamn.efternamn@stm.fi

Tyosuojelu.fi: Motiveringspromemorior för HTP-värden (på finska)