Innehållspublicerare

null Säkring av last i monteringskran kräver skriftligt tillstånd

Säkring av last i monteringskran kräver skriftligt tillstånd

9.6.2020

Enligt statsrådets nya förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) 14 a § ska arbetstagaren fr.o.m. 1.3.2020 ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att fästa last vid en kran som är avsedd för montering.

Arbetet med att fästa lasten i kranen och att manövrera lyftet, dvs. arbetet som lastkopplare är ett krävande och kritiskt arbete med tanke på arbetssäkerheten. Därför har man ansett det nödvändigt att fästa särskild uppmärksamhet vid denna fas på författningsnivå. Från och med 1.3.2020 har kravet varit att person som arbetar som lastkopplare har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för detta arbete.

Innan tillståndet beviljas ska arbetsgivaren försäkra sig om att arbetstagaren tack vare sin utbildning eller tidigare arbetserfarenhet har tillräcklig förmåga och skicklighet att fästa lasten. Syftet med förordningen är att förbättra arbetet som lastkopplare och därmed öka säkerheten i lyftarbete. Det skriftliga tillståndet eliminerar inte arbetsgivarens ansvar för övervakningen av lyftarbeten och säkert utförande av arbetet.

Arbetsgivarens tillstånd förutsätts alltid när last fästs vid en monteringskran med avsikt att lyfta och förflytta lasten inom arbetsområdet. Lyftkranar som är avsedda för montering är främst torn- och mobilkranar. Även annan lyftkran som utformats och tillverkats för montering och som har tillräcklig kapacitet kan användas som monteringskran. Kravet gäller dock inte situationer där en last lossas från ett fordon som temporärt transporterar last till arbetsplatsen och där lasten lossas med fordonets fastmonterade lastkran, fast man skulle använda arbetsplatsens arbetstagare till hjälp. Av lyftkranens bruksanvisning måste framgå om lyftkranen är avsedd för monteringsarbete.

Lastkopplarens uppgift är att säkerställa att lasten har fästs korrekt och med korrekta lyftredskap, med beaktande av anvisningar från avsändaren om lyft och fastsättning. Lastkopplaren ska vara insatt i säker användning av olika lyftredskap samt i eventuella begränsningar av användningen. Lastkopplaren ska också veta när lyftredskapets skick är tillräckligt för användning.

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) 14 a §

Ytterligare information:
Arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning för byggbranschens jour, tfn 0295 016 620