Innehållspublicerare

null Tillsynen över arbetarskyddet reformeras utan att ge avkall på de traditionella temana

Tillsynen över arbetarskyddet reformeras utan att ge avkall på de traditionella temana

15.12.2020

Det innevarande året inledde en ny fyraårsperiod på ansvarsområdena för arbetarskyddet. Vi besvarar behoven av det föränderliga arbetslivet genom att genomföra tillsynen under fyraårsperioden 2020–2023 på ett fenomenbaserat sätt. Fenomen som styr tillsynen är arbetsförhållandena, det splittrade arbetslivet och arbetets belastning.

Vad gäller arbetsförhållandena övervakar vi fortfarande förebyggandet av arbetsolycksfall samt hanteringen av kemiska och biologiska agenser samt fysisk belastning.

De nya sätten att arbeta såsom plattformsekonomi och lättföretagande utmanar den traditionella uppfattningen om arbetsgivarens och arbetstagarens rollen även vad gäller tillsynen över arbetarskyddet. Vi övervakar uppföljningen av minimibestämmelser som gäller arbetsvillkor genom att rikta övervakningen riskbaserat på olika sätt att arbeta och användningen av utländsk arbetskraft.

Vid övervakningen av arbetets belastning stöder vi arbetsplatsernas förutsättningar att hantera belastningen genom att vid övervakningen behandla belastningsfaktorerna på arbetsplatsen samt att säkerställa att arbetsplatserna utnyttjar sakkunskapen hos företagshälsovården.

Största delen av övervakningen genomförs enligt de nationella tillsynsplanerna. Man tar emellertid de regionala skillnaderna i beaktande i de olika projekten. Tillsynsmetoderna har också blivit mångsidigare.

Coronaåret har medfört nya metoder att utöva tillsyn

Övervakningen av arbetarskyddet har under det innevarande året verkställts på ett annorlunda sätt än planerat. När coronavirus upptäcktes i Finland i mars fick arbetarskyddsinspektionerna till en viss del utföras på ett annorlunda sätt. Det mål som ställt för den fyraårsperiod som inletts i år, utvecklingen av olika former av inspektioner, tog ett stort steg framåt när vi blev tvungna att med en snäv tidtabell planera inspektörernas arbete på nytt med beaktande av de olika begränsningarna och rekommendationerna.  Virtuella inspektioner har i vissa fall varit en ren praktisk nödvändighet.

Tillsynsplanerna för år 2021 är under arbete eller har redan färdigställts. I planerna har man beaktat den fortsatta coronasituationen och genomförandet av övervakningen med beaktande av de olika begränsningarna. Under 2021 kommer man att utöver de 18 000 fenomenbaserade inspektionerna (t.ex. regional övervakning och utredning av arbetsolycksfall) även genomföra cirka 3 000 inspektioner. Avsikten är också att inkludera 15 000 arbetsplatser i tillsynen genom andra metoder inom påverkansarbetet.

Under det innevarande året har man inlett planeringen av nya digitala och interaktiva tjänster. Vi fortsätter med detta arbete nästa år. Samtidigt utreder vi behoven och önskemålen av de olika kundgrupperna vad gäller information från arbetarskyddsmyndigheten.

Andelen nationell fenomenbaserad övervakning av tillsynsresursen är över 85 procent. Ungefär hälften av övervakningens resurser går till tillsynen av faktorer som omfattas av fenomenet arbetsförhållanden (förebyggandet av arbetsolycksfall samt hanteringen av kemiska och biologiska agenser samt fysisk belastning).

Nyhetsbrevet ger aktuell information till arbetsplatserna

Nyhetsbrev som riktas till arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktiga utkommer fyra gånger per år. Nyhetsbrevet är en del av ett nytt förfaringssätt där de traditionella övervakningsbesöken på arbetsplatser kompletteras i en allt större utsträckning med kommunikationer och interaktiva digitala tjänster.

Arbetarskyddsförvaltningens nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år. I nyhetsbreven berättar vi om arbetarskyddsmyndigheters verksamhet och de aktuella ändringarna i lagstiftningen. Breven skickas automatiskt till arbetarskyddspersonal som finns i Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet samt till medlemmarna i delegationen för arbetarskydd och de regionala arbetarskyddsnämnderna. Alla intresserade kan också prenumerera på nyhetsbrevet via denna länk.

Läs mer: Nyhetsbrev 15.12.2020