Innehållspublicerare

null Tolkningen av kontroll av arbetskorgar förändras

Tolkningen av kontroll av arbetskorgar förändras

5.3.2021

Sedan senaste höst har arbetsmiljöinspektörer genomfört inspektioner för att säkerställa att endast arbetskorgar som överensstämmer med gällande krav saluförs. Ur arbetarskyddsmyndighetens synvinkel har det varit problem med arbetskorgar som ska monteras på last- eller mobilkranarnas bom.

I Finland har man hittills undantagsvis kunnat montera en arbetskorg på en last- eller mobilkran, förutsatt att kranens högsta tillåtna last har varit tillräcklig. En sådan kombination är emellertid en personlyftanordning i den mening som avses i maskindirektivet och måste uppfylla kraven i maskindirektivet när den tas i bruk.

En kombination av en last- eller mobilkran och en arbetskorg monterad på dess bom är en anordning som är tillverkad för lyft av personer. Kombinationen ska överensstämma med kraven för personlyftanordningar när den saluförs eller tas i bruk för första gången. Överensstämmelsen hos en kombination av arbetskorg som skaffas för lyft av personer och en last- eller mobilkran kan säkerställas genom att kombinationen byggs enligt kraven i standarden EN 280 (på finska) för mobila arbetsplattformar eller genom att typkontrollera den. Typkontroll får endast utföras av ett EU-anmält organ. Om dessa krav inte uppfylls, får inte kombinationen av arbetskorg och last- eller mobilkran tas i bruk.

Köparen av en last- eller mobilkran ska också ta hänsyn till eventuell användning för personlyft och vid behov välja en kran som är avsedd även för personlyft. Arbetskorgen ska vara avsedd för exakt den typ av last- eller mobilkran på vilken den ska monteras. Arbetskorgen ska vara CE-märkt och åtföljas av en EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska samt installations- och bruksanvisningar. I försäkran om överensstämmelse och anvisningarna ska anges de typer av last- eller mobilkranar på vilka korgen får fästas på ett sådant sätt att kombinationen av arbetskorgen och kranen uppfyller kraven.

Vid inspektioner under hösten 2020 har arbetsmiljöinspektörer informerat företag som säljer arbetskorgar om kraven som gäller kombinationer av arbetskorgar och lyftanordningar. I fortsättningen kommer regionförvaltningsverket vid sina inspektioner att förutsätta att endast arbetskorgar som överensstämmer med gällande krav får säljas.

Närmare information:
Överingenjör Tapani Vänni, 02951 63219, tapani.vanni@stm.fi
Social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet