alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad är tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven?

Vad är tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven?

Maskiner och anordningar

EG-försäkran om överensstämmelse med kraven är ett dokument i vilket tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) meddelar att produkten stämmer överens med alla direktivkrav som tillämpas på den. Försäkran om överensstämmelse med kraven innehåller också tillverkarens namn och adress samt data om produkten (t.ex. märke och serienummer). Försäkran ska dessutom innehålla information om vilken person inom EES vid behov sammanställer den tekniska tillverkningsdokumentationen om maskinen.

Personen, som är anställd av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant ska underteckna försäkran om överensstämmelse med kraven. Även personens ställning ska anges. Tillverkaren ska upprätta och underteckna EG-försäkran om överensstämmelse med kraven oberoende av om ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse deltagit i bedömningen.

30.7.2021