alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vad kännetecknar ett etablerat företag?

Vad kännetecknar ett etablerat företag?

Beställaransvar

Ett företags verksamhet kan enligt lagen om beställarens ansvar betraktas som etablerad om det har haft affärsverksamhet en längre tid, i allmänhet över tre år. Utövande av näringsverksamhet innebär att företaget de facto har utövat verksamheten. Till exempel ett så kallat skrivbordsbolag kan inte anses ha etablerad verksamhet.

Beställaren ska alltid själv bedöma hur etablerad avtalspartens verksamhet är innan avtal ingås. Beställaren ska med hjälp av handlingar kunna bevisa att han eller hon innan avtalet ingicks utredde om avtalspartens verksamhet var etablerad.

Även om företaget har haft verksamhet sedan länge ska beställaren inhämta utredningar om det skett förändringar i avtalspartens verksamhet eller om det finns skäl att misstänka att avtalsparten inte har för avsikt att uppfylla sina skyldigheter. Beställaren ska inhämta utredningar om till exempel företaget har fått en ny ägare eller om det av offentliga uppgifter framgår att företaget har försummat sina lagstadgade skyldigheter eller att företaget har avlägsnats från förskottsuppbördsregistret.

7.7.2022