alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi har ingått avtal om ett byggarbete. Vår avtalspartner har bedrivit verksamhet i över 20 år, och vi har ingen orsak att misstänka försummelse av lagstadgade skyldigheter. Vi har även tidigare samarbetat med samma avtalspart. Måste vi ändå inhämta utredningar om beställarens ansvar?

Vi har ingått avtal om ett byggarbete. Vår avtalspartner har bedrivit verksamhet i över 20 år, och vi har ingen orsak att misstänka försummelse av lagstadgade skyldigheter. Vi har även tidigare samarbetat med samma avtalspart. Måste vi ändå inhämta utredningar om beställarens ansvar?

Beställaransvar

När det gäller avtal relaterade till byggverksamhet befrias beställaren inte från utredningsskyldigheten för att avtalspartens verksamhet är etablerad eller avtalsförhållandet mellan parterna är etablerat. Med andra ord ska beställaren inhämta utredningarna innan avtalet ingås.

7.7.2022