Arbetsvillkor

Arbetsavtal - En skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet

En utredning om de centrala villkoren i arbetet ska utan särskild begäran lämnas av arbetstagaren, om uppgifterna inte framgår av det skriftliga arbetsavtalet.

Arbetsgivaren ska ge en skriftlig redogörelse om de centrala villkoren för arbetet till en arbetstagare som står i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare eller då ett anställningsförhållande för viss tid varar längre än en månad. Av redogörelsen ska framgå åtminstone de villkor för arbetet som anges i arbetsavtalslagen, om dessa villkor inte framgår av det skriftliga arbetsavtalet. Redogörelsen ges senast före den första lönebetalningsperioden går ut.

Redogörelsen behöver inte ges, om det är fråga om ett arbetsförhållande på viss tid som är kortare än en månad. Om arbetstagaren upprepade gånger är i ett anställningsförhållande för viss tid som är kortare än en månad, och hos samma arbetsgivare på samma villkor, ska redogörelsen ges en månad efter det att det första anställningsförhållandet började.

Utredningen kan ges i en och samma handling eller genom att hänvisa till den lag eller det kollektivavtal som tillämpas på anställningen.

Om det en ändring görs i villkoren i arbetet, ska arbetsgivaren så snart som möjligt även ge en skriftlig utredning om ändringen i villkoret. En utredning ska ges senast då löneutbetalningsperioden efter ändringen avslutas. En utredning om ändringen behöver inte ges, om ändringen beror på att lagstiftningen eller kollektivavtalet ändrats.

Då det gäller hyrt arbete ska utredningen ges på begäran av den hyrda arbetstagaren, även om arbetsavtalet ingåtts för en viss tid på mindre än en månad.

Innehållet i den skriftliga utredningen

Av utredningen ska minst följande faktorer framgå:

 • arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller affärsställe
 • tidpunkten när arbetet börjar
 • grunden för att arbetsavtalet upprättas för en viss tid och tidpunkten då anställningen upphör eller enligt en uppskattning upphör
 • prövotid
 • arbetsplats eller om det inte finns någon fast arbetsplats en utredning om de principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika ställen
 • arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 • kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 • grunderna för fastställande av lön eller annat vederlag och löneutbetalningsmånad
 • arbetstid som iakttas, och i fråga om varierande arbetstid som avtalats på initiativ av arbetsgivaren, en redogörelse för i vilka situationer och i vilken omfattning det för arbetsgivaren uppstår behov av arbetskraft
 • principer för fastställande av semester
 • uppsägningstid eller grund för fastställande av den.

I fråga om ett utlandsarbete som pågår minst en månad ska arbetsgivaren dessutom i god tid innan arbetstagaren ger sig av till arbetsdestinationen ge en utredning om

 • hur länge arbetet varar
 • valuta i vilken penninglönen utbetalas
 • kontanta ersättningar och naturaförmåner som erhålls utomlands
 • villkoren för arbetstagarens återresa.