Avtalstid

Arbetsavtal - Arbetsavtalets längd

Det ska finns en grundad anledning till att ett arbetsavtal ingås för viss tid på initiativ av arbetsgivaren.

Utgångspunkten är att ett tills vidare gällande arbetsavtal ingås, om det inte av en grundad anledning finns behov av ett avtal för viss tid. Ett arbetsavtal som utan grundad anledning ingåtts för viss tid på initiativ av arbetsgivaren ska betraktas som tills vidare gällande. I fråga om ett arbetsavtal som ingås för viss tid på initiativ av arbetstagaren behöver det däremot inte finnas någon grund som särskilt bör nämnas.

Arbetsgivaren ska beakta inverkan av flera på varandra följande arbetsavtal som ingåtts för viss tid vid fastställandet av anställningsförmånerna. Med tanke på anställningsförmånerna anses anställningen ha pågått utan avbrott, om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ingåtts arbetsavtal för viss tid och

  • flera på varandra följande avtal ingåtts
  • dessa har pågått utan avbrott
  • dessa har pågått med endast kortvariga avbrott.

Upprepade arbetsavtal som ingåtts för viss tid på arbetsgivarens initiativ kan inte användas om antalet arbetsavtal för viss tid, den sammanlagda längden av dessa och den helhet de bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Vilken kan grunden för en visstidsanställning vara?

Grunden för ett arbetsavtal som ingås för viss tid på initiativ av arbetsgivaren kan vara till exempel

  • vikariat
  • ett tidsbegränsat projekt
  • en arbetsprestation av engångskaraktär
  • arbetet är säsongsbetonat
  • ett läroverks praktikantperiod
  • tidsbegränsat läroavtal
  • någon annan omständighet som anknyter till arbetsgivarens verksamhet eller arbetet som utförs och som kräver ett arbetsavtal för viss tid.

Visstidsanställning för långtidsarbetslösa på högst ett år förutsätter inte en grund

Arbetsgivaren kan ingå ett arbetsavtal för viss tid med en långtidsarbetslös för högst ett år. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också ingå flera kortare arbetsavtal som är kortare än ett år. Avtalet kan förnyas högst två gånger inom ett år, räknat från den dag då det första arbetsavtalet för viss tid har börjat gälla. Avtalens sammanlagda längd får inte överstiga ett år.

Långtidsarbetslösa är personer som har varit arbetssökande i minst ett år. Under den här tiden har personen fått ha ett arbets- eller tjänsteförhållande på högst två veckor.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?