Vilotid och raster

Arbetstid - Vilotid och raster - UUSI laki

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den nya lagen. Du kan hitta innehållet enligt den gamla lagen här.

Daglig rast

Arbetstagaren ska garanteras raster och vilotider enligt arbetstidslagen och det tillämpade kollektivavtalet.

Enligt huvudregeln i arbetstidslagen ska arbetstagaren ges tillfälle till en daglig rast i minst en timme, då arbetstiden per dygn är längre än sex timmar och arbetstagarens närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig för att arbetet ska kunna fortgå. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en kortare rast som dock ska vara minst en halv timme. Under rasten får arbetstagaren avlägsna sig från arbetsplatsen.

Om arbetstiden i skiftarbete eller periodarbete är längre än sex timmar, ska arbetstagaren ges tillfälle till minst en halv timmes rast eller tillfälle att inta en måltid under arbetstiden.

Dygnsvila

Enligt huvudregeln om dygnsvila ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten dygnsvila på minst 11 timmar. Vid periodarbete får dygnsvilan förkortas till 9 timmar av orsaker som har att göra med organiseringen av arbetet.

Veckovila

När det gäller veckovila är huvudregeln att arbetstagaren under en period av sju dagar ska få en oavbruten vilotid som är minst 35 timmar. Denna vilotid ska i mån av möjlighet placeras i samband med söndagen.

Ledigheten kan också ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn. Vid ett sådant arrangemang ska ledigheten dock uppgå till minst 24 timmar under en period av sju dagar.

Om man under veckoledigheten exceptionellt varit tvungen att arbeta ska den förlorade veckoledigheten ersättas. Ersättningen kan utgöras av en lika lång avlönad förkortning av arbetstiden eller en summa som motsvarar enkel lön i form av veckoledighetsersättning.