Personrelaterade grunder

Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal - Uppsägning av personrelaterade orsaker

Arbetsgivaren kan i vissa situationer säga upp en arbetstagare på grunder som beror på arbetstagaren eller hans eller hennes person.

Personrelaterade uppsägningsgrunder är väsentliga förändringar i arbetstagarens arbetsförutsättningar och allvarliga brott mot arbetstagarens skyldigheter, till exempel dåligt utfört arbete eller försummelse att iaktta anvisningar eller återkommande förseningar. Vid bedömningen av grunderna tas hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet.

Med personrelaterade grunder avses

  • allvarliga brott mot villkor i arbetsavtalet
  • allvarliga brott mot lagstiftningen
  • andra allvarliga försummelser som väsentligt inverkar på anställningsförhållandet
  • väsentliga förändringar i personens arbetsförutsättningar så att personen inte längre klarar av sina arbetsuppgifter.

En arbetstagare får inte sägas upp på grund av graviditet eller familjeledighet

Om uppsägning av en arbetstagare som är gravid eller på familjeledighet föreskrivs särskilt i arbetsavtalslagen. Det är olagligt att säga upp ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren är gravid eller utnyttjar sin rätt till familjeledighet.

Om arbetsgivaren säger upp en gravid eller familjeledig arbetstagare, anses uppsägningen ha berott på dessa orsaker, om arbetsgivaren inte kan visa att orsaken är en annan. Uppsägning av en gravid eller familjeledig arbetstagare på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker kan endast ske när arbetsgivaren lägger ner verksamheten helt och hållet.

Vid bedömningen av grunderna ska den övergripande situationen beaktas

Arbetstagarens sjukdom, skada eller olycka är inte en uppsägningsgrund. Arbetsgivaren kan dock få rätt att säga upp en arbetstagare på grund av personrelaterade orsaker, om arbetstagarens arbetsförmåga väsentligt och långvarigt har minskat och arbetsgivaren inte rimligen kan förutsättas att arbetsförhållandena anpassas till den nedsatta arbetsförmågan. Företagshälsovården bedömer sjukdomens längd och dess inverkan på arbetsförmågan och skötseln av arbetsuppgifterna.

De omständigheter som inte kan anses vara personrelaterade räknas upp i arbetsavtalslagen. De är

  • arbetstagarens sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte hans eller hennes arbetsförmåga på grund därav har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet
  • arbetstagarens deltagande i en stridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal eller som vidtagits av en arbetstagarförening
  • arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet
  • anlitande av rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.
I arbetsavtalslagen finns ingen förteckning över omständigheter som kan utgöra en grund för uppsägning. De personrelaterade grunderna bedöms från fall till fall med beaktande av den övergripande situationen.