Kör- och vilotider för bilförare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Tillsynen av kör- och vilotider inriktas på finländska och utländska fordon och deras förare. Bestämmelserna gäller i regel alla lastbilschaufförer och busschaufförer.

Förordningen om kör- och vilotider tillämpas principiellt på transporter på allmänna vägar av

 1. gods om fordonens högsta tillåtna vikt (inklusive eventuell släpvagn eller påhängsvagn) överstiger 3,5 ton
 2. passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för det här ändamålet.

Förordningen om kör- och vilotider tillämpas däremot inte på körning på allmänna vägar när det är fråga om direkt korsande av en allmän väg, om körningen sker i samband med arbete som huvudsakligen utförs utanför allmänna vägar. Andra slag av körning på allmänna vägar under ett kördygn än sådan körning som inte kräver färdskrivare förutsätter alltså bland annat veckovila, dygnsvila och (om körningen överskrider sammanlagt 4,5 timmar) raster under kördygnet

Körning som sker utanför de allmänna vägarna registreras som annat arbete. Förordningen tillämpas också på fordonskombinationer med en personbil som dragbil, när fordonskombinationens totalvikt överskrider 3 500 kg Förordningen tillämpas också vid tomkörning

Förordningen tillämpas dock inte på specialfordon som inte är avsedda för gods- eller persontransporter. Exempel på sådana fordon är kranbilar eller betongpumpbilar som inte används för godstransporter.

En uttömmande lista över undantag för kravet på färdskrivare finns i punkten tillämpning av förordningen om kör- och vilotider.

Kör- och vilotider för bilförare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Din arbetsgivare ska ordna företagshälsovård för alla arbetstagare. Avtalet om företagshälsovård ska vara tillgängligt för arbetstagarna på arbetsplatsen. Av avtalet framgår vilka tjänster företagshälsovården omfattar.

Underrätta omedelbart arbetsgivaren om sådana brister på fordon eller i din arbetsmiljö som du inte själv kan åtgärda.

Underrätta också arbetsgivaren om arbete du utfört både i och utanför transportbranschen, så att arbetsgivaren kan vara säker på att kör- och vilotiderna efterföljs.

Lämna ditt förarkort till arbetsgivaren för kopiering av digitala uppgifter minst med tre veckors intervall. Även uppgifterna i tillfälliga förares förarkort kopieras.

Ha med dig på vägen

 • förarkort
 • färdskrivardiagramblad för de föregående 28 dygnen
 • eventuell körjournal.

När skyldigheten att ha med sig färdskrivardiagramblad har löpt ut ska du lämna dem till arbetsgivaren. Om du vill ha kopior av diagrambladen ska arbetsgivaren ge dig dem.

Kom ihåg att använda färdskrivarens tidsgruppsväljare och den digitala färdskrivarens landskod.

Förarkortet är personligt. Låna aldrig kortet till någon annan och använd aldrig någon annans kort – det kan leda till att du förlorar det.

Se till att du vilar dig ordentligt innan du ger dig av på resa.

Kör- och vilotider för bilförare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för alla arbetstagare. Företagshälsovården kan vara lagstadgad, vilket innebär att den inte omfattar sjukvård, eller mer omfattande vård inklusive sjukvård.

Arbetsgivaren ska ordna förarens arbeten så att föraren kan iaktta bestämmelserna om körtider, pauser och vilotider. Arbetsgivaren ska övervaka att bestämmelserna iakttas och att färdskrivaren används korrekt.

Arbetsgivaren ansvarar alltid för att fordonet inte överlämnas till en förare som saknar gällande förarkort.

Dessutom ska arbetsgivaren ge föraren ändamålsenliga anvisningar för hur färdskrivaren används samt för kör- och vilotiderna.

Transportföretaget ska kopiera digitala färdskrivaruppgifter i både fordonet (med 2 månaders intervall) och förarkortet (med 3 veckors intervall). Företaget ska också samla in och förvara färdskrivardiagrambladen i en förarspecifik kronologisk ordning.

Om arbetsgivaren ingår avtal om arbete med ett bemanningsföretag eller en underleverantör ska arbetsgivaren i egenskap av beställare sköta sina utredningsskyldigheter enligt lagen om beställarens ansvar.

Kör- och vilotider för bilförare - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Vägtrafiklag (267/1981)

 • 6 a kap. 92 b § viss social lagstiftning om vägtransporter
 • 92 e–g § användning av färdskrivare

Europaparlamentets och rådets förordning om kör- och vilotider (EG) nr 561/2006
((EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85)

 • Artikel 13 – förteckning över dem som inte behöver använda färdskrivare

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (förordningen om färdskrivare) Har upphävts, men övergångsperioden => 2026

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet

Statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (507/2018)

 • 7 § undantag i fråga om användningen av färdskrivare

Arbetstidslag (1996/605), till 31.12.2019

 • 3 kap. 8 § arbetstiden för motorfordonsförare
 • 6 kap. 30 § motorfordonsförares dygnsvila
 • 7 kap. 37 a § individuell körjournal för motorfordonsförare

Arbetstidslag (872/2019), träder i kraft 1.1.2020

 • 8 § 3 mom. Nattarbete
 • 9 § Dygnsarbetstiden för motorfordonsförare
 • 18 § 2 mom. Maximiantalet arbetstimmar
 • 24 § 3 mom. Dagliga raster
 • 26 § Motorfordonsförares dygnsvila  
 • 31 § Individuell körjournal
 • 34 § Undantag genom kollektivavtal
 • 44 § Arbetstidsförseelse

Lag om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (349/2013) 

 • 3 § maximal veckoarbetstid
 • 5 §, 6 § och 7 § nattarbete och raster i trafiken
 • 8 § bokföringsskyldighet för förare som är egenföretagare

Kör- och vilotider för bilförare - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2011:4) hade färdskrivaren i en lastbil saknat utskriftspapper och därför var det inte möjligt att i samband med polisinspektion skriva ut de uppgifter som förutsattes i färdskrivarförordningen (rådets förordning (EEG) nr 3821/85). Avgörandet handlar om skyldigheten att se till att det är möjligt att ta en utskrift och om förfarandet innebar brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter.

Kör- och vilotider för bilförare - Sanasto

Vokabulär

Utstationerad arbetstagare En arbetstagare som normalt arbetar i en annan stat än Finland och som en arbetsgivare i en annan stat utstationerar i Finland för att arbeta här en viss tid.
Ramtid Körtid, annan arbetstid, väntetid och raster, dvs. tiden mellan början och slutet av arbetsskiftet.