Fordonsförare och arbetstidslagen

Kör- och vilotider för bilförare - Fordonsförare och arbetstidslagen

Arbetstidslagen tillämpas på motorfordonsförares arbete. Utöver det som framställs nedan rekommenderas det alltså att bekanta sig med övrig information om arbetstid på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst Tyosuojelu.fi. Gällande förare finns särskilda bestämmelser i lagen, varav en del utgår när kör- och vilotidsförordningen tillämpas på förarens arbete. I sådana fall fastställs bestämmelserna om vilotider i huvudsak enligt ovan nämnda förordning. Även när det gäller motorfordonsförare kan flera saker avtalas på ett annat sätt i nationella kollektivavtal.

Motorfordonsförares arbetstid per dygn får vara som mest 11 timmar under den oavbrutna period av 24 timmar som närmast följer på dygnsvilan. Om en motorfordonsförares arbete inte lämpligen kan ordnas på något annat sätt, får arbetstiden per dygn förlängas till högst 13 timmar. Arbetsgivaren ska ändå se till att arbetstiden under den 48-timmarsperiod som närmast följer på dygnsvilan efter en sådan förlängd arbetstid inte överstiger 22 timmar. (ATL 9 §)

Diagram: förarens arbets- och viloperioder under 24 h och 48 h.

En förare som omfattas av kör- och vilotidsförordningen vars arbetstid regelbundet är minst fyra timmar mellan klockan 24 och 07, får som mest ha tio timmars arbetstid under 24 timmar. (ATL 8.3 §)

Motorfordonsförares arbetstid får inte överskrida 60 timmar under en kalendervecka.

För arbete som omfattas av kör- och vilotidsförordningen tillämpas förordningens bestämmelser om vilotider och raster. I övriga fall ska föraren ha minst en 30 minuter lång rast i en eller två omgångar för varje arbetspass på 5 timmar och 30 minuter. Föraren ska också få minst 10 timmars oavbruten vilotid för varje på varandra följande period om 24 timmar. När köruppgiften kräver det får dock den dygnsvisa vilotiden förkortas högst två gånger till minst sju timmar under sju på varandra följande perioder om 24 timmar.

Diagram: förarens viloperioder.

Det är arbetsgivarens ansvar att stå för arbetstidsbokföringen även när det gäller motorfordonsförares arbetstid. Färdskrivaruppgifter räcker inte som arbetstidsbokföring i sig, utan uppgifterna ska innehålla all genomförd arbetstid och inte bara tiden som används för att köra fordonet.

Arbetsgivaren ska förse sina anlitade motorfordonsförare med en individuell körjournal för uppföljning av arbetstiden. Föraren ska föra körjournal så att kör- och vilotider samt tidpunkter för början och slut på raster framgår däri. Anteckningen för varje period ska föras in i körjournalen så fort perioden avslutas och före starten på nästa period. Det är tillåtet att använda färdskrivare i stället för körjournal. Motorfordonets förare ska under körningen ha med sig den innevarande veckans körjournal och körjournalen för föregående veckas sista kördag. Arbetsgivaren ska bevara körjournalerna i ett år.

Till skillnad från andra brott mot arbetstidslagen kan en motorfordonsförare som avsiktligt eller av oaktsamhet underlåter att föra anteckningar i körjournalen, eller inte har körjournalen med sig under körningen dömas till böter för arbetstidsförseelse.