Färdskrivare

Kör- och vilotider för bilförare - Färdskrivare

Inmatning på färdskrivarens diagramblad


 

Följande uppgifter matas in i diagrambladets mittfält när körningen (arbetstiden) inleds

förarens efternamn och förnamn

ort där diagrambladet sätts in i färdskrivaren

datum, månad och år när diagrambladet sätts in färdskrivaren

fordonets registreringsnummer

vägmätarställning (km) vid start

 

 


 

När körningen (arbetstiden) avslutas fyller man i på mittfältet:

orten där diagrambladet avlägsnas ur färdskrivaren

datum då körningen avslutas

vägmätarställning (km) vid avslutad körning

 

 

Färdskrivare
 

 

När fordonet byts antecknar man på baksidan av bladet:

vid behov tidpunkten för byte av fordon

det nya fordonets registreringsnummer

vägmätarställningen (km) i det nya fordonet

 

 

Användning av tidsgruppsväljaren

Föraren ska använda färdskrivarens tidsgruppsväljare.

= körtid

 • I de flesta nya färdskrivare är den här funktionen automatisk och ingen symbol visas.

= annat arbete

 • lastning och lossning
 • handräckning när passagerare stiger på och av
 • rengöring och teknisk service
 • alla övriga åtgärder i syfte att trygga fordonets, lastningens och passagerarnas säkerhet
 • uträttande av ärenden med polisen, tullen, inresemyndigheter och andra myndigheter
 • den tid som en förare använt för att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av denna förordning, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad
 • förande av ett fordon som inte omfattas av kör- och viloförordningen i kommersiellt syfte
 • allt arbetet som föraren i anställnings- eller tjänsteförhållande utför för samma eller en annan arbetsgivare i transportbranschen eller utanför den

= tillgänglighet

 • tid som en medförare tillbringar bredvid föraren eller på en liggbrits när fordonet är i rörelse

 

 

 

 

 

 

= pauser och vilotider

 

 • Föraren ska använda tidsgruppsväljaren så att de här tidsgrupperna (annat arbete, paus, tillgänglighet) registreras tydligt var för sig.
 • När föraren avlägsnar sig från fordonet till exempel på ett lagerområde och överlämnar fordonet till en annan förare ska han eller hon i en digital färdskrivare flytta över sitt förarkort till kortplats 2 och ställa om tidsgruppsväljaren.

 

Färdskrivare

Att komma ihåg när man använder färdskrivare

Mekanisk färdskrivare

 • Färdskrivarens diagramblad är personliga. Föraren ansvarar för användningen av färdskrivaren och för registreringarna på diagrambladen.
 • Alla kördagar ska finnas registrerade på diagrambladen och föraren ska på begäran när som helst kunna visa fram dem för tillsynsmyndigheterna.
 • Lediga dagar och övrig frånvaro kan registreras på baksidan av diagrambladet på den första arbetsdagen efter ledigheten till exempel så här: "Semester 10–23.7" eller "18–19.3 (lör–sön) veckovila".
 • Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på diagrambladets baksida.
 • En trasig färdskrivare ska lämnas in för reparation inom en vecka. Färdskrivaren ska besiktigas med minst två års intervaller.
 • Även övriga tidsperioder då föraren inte har kunnat använda färdskrivaren ska han eller hon redovisa för manuellt på tidsskalan på diagrambladets baksida.
 • När föraren inleder en körning ska han eller hon kontrollera att det finns tillräckligt med tomma diagramblad för hela resan.
 • Arbetsgivaren ska förvara diagrambladen i god ordning i minst ett år efter att de har använts.

Digital färdskrivare

 • Transportföretaget ska ett företagskort som föraren låser företagets data med i färdskrivaren.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att det inte överlåts ett fordon utrustat med digital färdskrivare åt en förare som saknar gällande förarkort (om köruppdraget förutsätter att färdskrivare används).
 • Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget:
  • om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad
  • om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland
  • när företaget överlåter besittningen av fordonet.

Uppgifterna på förarkortet

Arbetsgivaren och företag som tillfälligt anlitar en förare ska med minst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för de veckor som föraren har varit i arbete.

Lagring av uppgifter

Företaget och arbetsgivaren ska förvara de uppgifter som kopierats från den digitala färdskrivaren och förarkortet i ett år. Företaget ska på begäran ge föraren en utskrift av uppgifterna i förarkortet.

Anteckningar

Över avvikelser från körtiderna som beror på exceptionella situationer (extrema väderleksförhållanden, olycka, avsaknad av parkeringsplats etc.) eller avbrott i raster eller vilotider som beror på att föraren är tvungen att flytta fordonet ska föraren manuellt föra in orsaken och avvikelsens art på diagrambladet (baksidan) eller på bandet som skrivs ut från kontrollanordningen.

Föraren ska på begäran när som helst kunna lägga fram för tillsynsmyndigheterna:

fordon med MEKANISK färdskrivare

 • diagrambladen för den aktuella dagen och för de föregående 28 kalenderdagarna
 • förarkortet, om föraren har ett
 • alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna

fordon med DIGITAL färdskrivare

 • förarkort
 • alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna
 • diagrambladen för den ovan angivna tiden om föraren har kört ett fordon utrustat med mekanisk färdskrivare.

Utredning över övrigt arbete som utförts

För de dagar som inte registrerats på diagramblad eller förarkortet ska föraren lämna en tillförlitlig utredning över det arbete som han eller hon har utfört utanför transportbranschen.

Bevarande av straffyrkanden

Föraren ska bevara straffyrkanden eller andra skriftliga anmärkningar som han eller hon har fått i Finland, ett annat EU-medlemsland eller i ett land som omfattas av AETR-överenskommelsen (t.ex. Ryssland) med sig i fordonet åtminstone lika länge som diagrambladen förvaras i fordonet. Föraren ska på begäran visa straffyrkandet eller den skriftliga anmärkningen för tillsynsmyndigheten.