Körtid och pauser

Kör- och vilotider för bilförare - Körtid, pauser och vilotider

Körtid 9 timmar (artikel 6)

Den dagliga körtiden får uppgå till högst nio timmar. Under en kalendervecka får den dagliga körtiden två gånger förlängas till högst tio timmar.

Den dagliga körtiden är körtiden mellan två dagliga vilotider eller mellan en dagsvila och en veckovila. Till förarens körtid räknas all den tid som fordonet är i rörelse.

Körtid är till exempel inte raster eller väntetid, lossning och lastning av gods, reparations- och servicekörning, oberoende av körningarna sker längs vägen eller på en annan plats.

Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. En vecka omfattar tidsperioden mellan måndag kl. 00.00 och söndag kl. 24.00.

Rast 45 minuter (artikel 7)

Efter en körperiod på fyra och en halv timmar ska föraren ta en rast på minst 45 minuter, såvida inte förarens dagsvila eller veckovila börjar.

Föraren kan ta rasten i två delar. Då ska den första rasten omfatta minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Den andra rasten ska tas så att den sammanlagda körtiden inte överskrider fyra och en halv timmar innan den andra rasten inleds.

Det är förbjudet att utföra annat arbete under rasterna. Rasten är avsedd för vila. Vid multibemanning kan föraren tillbringa rasten i ett fordon i rörelse.

Efter en rast på minst 45 minuter som föraren tagit som en eller två pauser börjar alltid en ny tidsberäkning och tidigare körtider och raster beaktas inte.

Observera att en motorfordonsförare enligt den finska arbetstidslagstiftningen ska hålla en rast på minst 30 minuter i en eller två pauser efter varje arbetsperiod på 5 timmar och 30 minuter. Arbetsperioden består av både körtiden och övrigt arbete.

Dygnsvila 11 timmar

Dygnsvilan ska vara sammanhängande och omfatta minst 11 timmar under varje 24-timmarsperiod. Ramtiden, dvs. den sammanlagda körtiden, den övriga arbetstiden, väntetiden och rasterna får uppgå till högst 13 timmar.

Mellan två veckovilor får dygnsvilan högst tre gånger förkortas till lägst nio timmar (=reducerad vilotid). Den reducerade vilotiden behöver inte kompenseras med ledig tid. Ramtiden är högst 15 timmar.

Om dygnsvilan inte har reducerats kan den delas så att föraren tar den i högst två separata perioder. Den första ska omfatta åtminstone tre timmar och den senare minst nio timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod.

Multibemanning

Om två förare samtidigt följer med i fordonet är granskningsperioden 30 timmar. Då ska bägge förarna ha en sammanhängande vilotid på minst nio timmar. Ramtiden är högst 21 timmar.

I en multibemanningssituation där två förare är skyldiga att samtidigt följa med i samma fordon, behöver den ena föraren inte följa med under den första timmen. Med två förare kan fordonet vara i rörelse utan avbrott högst 20 timmar, eftersom bägge förarna kan köra i högst 10 timmar och eftersom det är tillåtet att tillbringa rasterna i ett fordon i rörelse. Det är däremot inte tillåtet att tillbringa dygnsvilan i ett fordon i rörelse.

Veckovila 45 timmar

Veckovilan ska vara en sammanhängande viloperiod om minst 45 timmar och den ska inledas efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila.

Veckovilan kan reduceras till lägst 24 timmar en gång under två på varandra följande veckor. Varje reducerad veckovila ska kompenseras med en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga i samband med en annan viloperiod om minst nio timmar.

Under två på varandra följande veckor ska föraren ta ut

  • antingen två normala veckovilor (minst 45 timmar)
  • eller en normal viloperiod och en reducerad viloperiod (minst 24 timmar).

Avbrott i dygnsvilan och resor till orten där körningen börjar eller slutar (artikel 9)

Avbrott i dygnsvilan

När föraren följer med fordonet som transporteras med färja eller järnväg och tar ut sin normala dygnsvila (minst 11 timmar), får han eller hon avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan ska föraren ha tillgång till en säng.

Föraren får alltså avbryta dygnsvilan om 11 timmar och en delad dygnsvila (3 + 9 timmar) för att gå ombord på eller gå av en färja eller ett tåg. Avbrotten får sammanlagt inte överskrida en timme. I samband med en delad dygnsvila gäller antalet avbrott (högst två) hela dygnsvilan och inte de båda delarna av en normal dygnsvila. Den tid som använts för avbrotten får på inga villkor förkorta vilotiden, dvs. dygnsvilan ska trots avbrotten tas ut inom 24 timmar från början av arbetsskiftet.

Resetid

Resetid är den tid som går åt till att

  •  resa till en ort för att ta över ett fordon som omfattas av förordningen om kör- och vilotider
  •  återvända från en sådan ort, när fordonet varken står vid förarens hem eller vid arbetsgivarens arbetsställe där föraren normalt är stationerad.

Sådan resetid får räknas som fritid eller rast endast om föraren befinner sig på en färja eller ett tåg och har tillgång till en sovbrits eller liggplats.

Den tid som går åt för en förare att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av förordningen om vilotider, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad, ska räknas som ”annat arbete”.

Begränsningen gäller inte förarens normala arbetsresor till och från stationeringsorten.

Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6)

Det är inte tillåtet för en förare att i anställnings- och tjänsteförhållande utföra något slag av arbete inom eller utanför transportbranschen under den minimidygnsvila eller minimiveckovila som avses i förordningen.

Privat företagsamhet och annat arbete som föraren utför för sig själv är tillåtet under minimiviloperioderna. Om privat företagsamhet eller annat arbete som föraren utför för sig själv sker i transportbranschen, bör lagstiftningen som gäller förare som är egenföretagare beaktas när det gäller både körtiden och det övriga arbetet.

En förare som är anställd hos flera än ett transportbolag eller hos ett annat företag eller som står till flera än ett transportbolags eller andra företags förfogande ska till varje transportbolag skriftligen lämna tillräckligt med information om allt arbete som han eller hon utför i anställnings- eller tjänsteförhållande hos andra företag. Föraren ska självmant ge arbetsgivaren uppgifterna.