Undantag

Kör- och vilotider för bilförare - Tillämpning av förordningen om kör- och vilotider

Undantag som gäller alla medlemsländer

Från den huvudregel som nämns i EU:s bestämmelser om kör- och vilotider har det stiftats undantag som berör alla medlemsländer eller som gäller endast i vissa medlemsländer. Trots att formuleringarna i flera av undantagen endast hänvisar till fordon, utgår man i tolkningen från den transport som fordonet används för.

De undantag som gäller alla medlemsländer ingår i artikel 3 i förordningen. Enligt den tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte i något medlemsland på transporter som genomförs med

a. fordon som används för regelbundna persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer

a.a. fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av sådana fordon inte utgör förarens huvudsakliga uppgift

b. fordon vars högsta tillåtna hastighet uppgår till högst 40 kilometer i timmen

c. fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll

d. fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd

e. specialfordon som används för sjukvårdsändamål

f. specialfordon för bärgning som används inom en radie av högst 100 km från den ort där fordonet är stationerat

g. fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i bruk

h. fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton som används för icke-kommersiell transport av gods

i. kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods

Undantag som tillåts i Finland (7 § i förordningen om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare)

Förutom de nämnda undantag som ska iakttas i alla medlemsländer har varje medlemsland rätt att bestämma att vissa transporter inte omfattas av förordningen om kör- och vilotider (och således inte heller av färdskrivarförordningen).

I Finland tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte på följande slag av transporter och följaktligen behöver inte heller färdskrivare användas vid transporterna:

a. fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske, för körning inom en radie av högst 100 kilometer från gården, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att man med fordonet transporterar egna produkter i liten omfattning för försäljning på torg eller i övrigt på en bestämd plats eller om transporten gäller hästar som företaget själv har hand om

b. fordon eller fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt postlagen (415/2011) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget och att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift

c. fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik

d. fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport

e. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare

f. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik

g. fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla

h. fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder

i. fordon för transport av pengar eller värdeföremål

j. fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda

k. fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar relaterade till landsvägar såsom hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler

l. fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier inom en radie på 100 kilometer från gårdarna

m. specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker.

Undantag från den här förordningen får göras även vid transport av levande fiskar från den 15 april till den 30 juni och från den 15 augusti till den 31 oktober enligt följande:

  • Den maximala körtiden per dag får förlängas med högst 2 timmar.
  • Den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar får förlängas med högst 10 timmar.
  • Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får förlängas med högst 20 timmar.

Avvikelser som gäller i norra Finland

Vid vissa transporter som utförs i sin helhet eller har sin start- eller slutpunkt i Lapplands , Norra Österbottens eller Kajanalands landskap med undantag av Uleåborgs och Kajana stad eller i andra sådana kommuner på annat håll i landet där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer är avsteg från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider möjliga på följande sätt:

Persontrafik:

  • Rasterna på 45 minuter för bussar i linjetrafik får i enlighet med den gamla förordningen om kör- och vilotider (3820/85) fortfarande delas upp i högst tre delar så att varje rast är minst 15 minuter lång.

Godstrafik:

  • Den dagliga körtiden i förordningen får förlängas med högst två timmar och den dagliga vilotiden i förordningen får förkortas med högst en timme när det gäller bärgningstransporter, sådana företags transporter som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, uppfödning eller fiskeri i samband med torghandel eller vid transport av hästar som företaget själv har hand om samt transporter av levande djur.