Integritetsskydd

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd

Arbetsgivaren får endast hantera sådana personuppgifter om arbetstagaren som är omedelbart nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet. Om skyddet av arbetstagares personliga uppgifter föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (2004/759).

Föråldrade uppgifter om arbetstagare får inte förvaras på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska i första hand samla in personuppgifter av arbetstagarna. Arbetsgivaren ska redan i samband med planeringen av insamling av uppgifter fastställa varför det är viktigt att samla in personuppgifter för skötseln av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade eller onödiga uppgifter om arbetstagarna.

Lagen reglerar också övervakning av arbetstagare med tekniska hjälpmedel, arbetsgivarens rätt att öppna meddelanden i arbetstagarens personliga arbetsmail och när arbetsgivaren får reda ut arbetstagarens kreditupplysningar eller användning av droger. Dessutom begränsar lagen hanteringen av arbetstagares hälsouppgifter på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren samlar in personuppgifter från annat håll än arbetstagaren krävs i allmänhet samtycke av arbetstagaren för insamlingen av uppgifter. Samtycke behövs dock inte om myndigheter lämnar uppgifter till arbetsgivaren för utförande av lagstadgade uppgifter eller om arbetsgivaren på lagstadgade grunder inhämtar kredit- eller straffregisteruppgifter för att reda ut arbetstagarens pålitlighet.

Integritetsskydd - Muualla verkossa