Drogtestning

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Drogtest

Arbetsgivaren ska avtala om användningen av drogtester genom företagshälsovårdens antidrogprogram.

Om vissa villkor uppfylls kan arbetsgivaren förplikta en arbetssökande eller en anställd att lämna in ett intyg över drogtest. Arbetsgivaren får endast hantera och registrera sådana uppgifter om användning av droger som ingår i intyget och endast med samtycke av arbetstagaren. Arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för testet.

Bestämmelserna om drogtestning finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. En arbetsgivare som använder drogtester ska ha ett skriftligt antidrogprogram som avses i lagen om företagshälsovård.

Begäran om testintyg vid anställning

Ett intyg över drogtest kan begäras av en arbetssökande eller en arbetstagare som byter arbetsuppgifter endast i två fall:

antingen när det gäller sådana arbetsuppgifter där användning av droger kan äventyra

 • arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd
 • landets försvar eller statens säkerhet
 • trafiksäkerheten
 • miljön (öka risken för betydande miljöskador)
 • datasäkerheten av sekretessbelagda uppgifter
 • affärs- och yrkeshemligheter

eller endast då arbetstagaren sköter arbetsuppgifter

 • där arbetsgivaren inte övervakar arbetslokalerna och där arbetstagaren kan orsaka kunden betydande fara eller ekonomisk skada (t.ex. hushållsarbete)
 • som involverar självständigt arbete med minderåriga 
 • där man hanterar droger eller läkemedel som kan användas som droger.

Arbetstagaren behöver inte gå med på drogtest, men då behöver arbetsgivaren inte beakta honom eller henne som arbetssökande eller utse honom eller hennes till nya arbetsuppgifter.

Begäran om testintyg under anställningsförhållandet

Under anställningsförhållandet kan arbetsgivaren förplikta en arbetstagare att genomgå drogtest endast om det finns grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är drogpåverkad i arbetet eller är beroende av droger och om arbetstagaren utför sådana arbetsuppgifter som

 • allvarligt äventyrar arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd
 • allvarligt äventyrar landets försvar eller statens säkerhet
 • allvarligt äventyrar trafiksäkerheten
 • ökar risken för betydande miljöskador
 • allvarligt äventyrar datasäkerheten av sekretessbelagda uppgifter
 • äventyrar affärs- eller yrkeshemligheter
 • kan leda till olaglig handel med läkemedel eller andra ämnen som används som droger på grund av tillgång till dessa ämnen i arbetet.

Dessutom kan arbetsgivaren be om ett intyg av en arbetstagare som har förbundit sig till vård på grund av användning av droger och därmed relaterad uppföljning.

Om en arbetstagare inte lämnar ett intyg över drogtest till arbetsgivaren anses det i allmänhet vara en försummelse av skyldigheterna, vilket beroende på helhetssituationen kan leda till varning, uppsägning eller rentav hävning av arbetsavtalet.