Kredituppgifter

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Hantering av kreditupplysningar

Arbetsgivaren får be om en arbetssökandes eller arbetstagares kreditupplysningar endast om arbetsuppgifterna kräver särskild tillförlitlighet eller de innebär möjlighet att sträva efter olaglig ekonomisk nytta. Dessutom ska uppgifterna innehålla följande:

  • innebär beslutanderätt eller självständig prövningsrätt att ingå betydande ekonomiska förbindelser
  • innebär rätt att bevilja och utöva tillsyn över ekonomiskt betydande krediter
  • innebär rätt att få information om arbetsgivarens eller dennes kunds skyddade affärs- och yrkeshemligheter
  • innebär rätt att använda datasystem med vilket man kan hantera arbetsgivarens eller dennes kunds tillgångar
  • som väsentligen går ut på att arbetstagaren utan direkt tillsyn hanterar penningbelopp, värdepapper eller värdeföremål som till sitt värde är betydande
  • innehåller bevakning av arbetsgivarens eller dennes kunds egendom
  • inbegriper i huvudsak oövervakat arbete i privathem.

Arbetsgivaren ansvarar för inhämtningskostnaderna

En utredning om kreditupplysningar ska i första hand erhållas från arbetstagaren själv. Arbetsgivaren får endast skaffa kreditupplysningar av en arbetstagare som redan valts till arbetet eller som byter arbetsuppgifter i samma arbetsgivares tjänst. Arbetstagaren ska informeras om att arbetsuppgifterna kräver utredning av kreditupplysningarna.

Arbetsgivaren svarar för kostnaderna för att skaffa fram personkreditupplysningar, även om arbetstagaren själv lämnar in sina kreditupplysningar till arbetsgivaren på arbetsgivarens begäran. Om arbetsgivaren skaffar fram kreditupplysningarna ska han uppge för arbetstagaren ur vilket register upplysningarna har hämtats.