Teknisk övervakning

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Teknisk övervakning

Arbetstagaren har med de begränsningar som anges i lagen rätt att övervaka arbetstagare under arbetstiden. För att säkerställa arbetarskyddet är arbetsgivaren också skyldig att övervaka arbetet.

De uppgifter som insamlas med hjälp av övervakningen ska vara nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet. Även skydd av egendom samt säkerställande av personalens och kundernas säkerhet är godtagbara orsaker till övervakning.

Med teknisk övervakning avses

  • passerkontroll
  • kameraövervakning
  • övervakning med hjälp av intranät eller en elektronisk kalender
  • övervakning av e-post och datanät
  • uppföljning av var arbetstagaren befinner sig.

Utrustningen för teknisk övervakning har utvecklats i snabb takt. Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om övervakningsmetoderna och avtala om de spelregler som behövs.

Principer för teknisk övervakning

Om kameraövervakning föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Samma principer tillämpas även på annan teknisk övervakning på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren får bedriva kameraövervakning endast för att

  • säkerställa den personliga säkerheten för dem som vistas på arbetsplatsen
  • övervaka att produktionsprocesserna fungerar korrekt
  • förebygga och reda ut situationer som äventyrar säkerheten, egendomen eller produktionsprocessen.

Kameraövervakning får inte ordnas

  • för att endast observera vissa arbetstagare på arbetsplatsen
  • i arbetstagares personliga arbetsrum
i arbetstagarnas sociala utrymmen (t.ex. omklädningsrum, toaletter).