Rätt att leda arbetet

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Direktionsrätt

Arbetstagaren får utföra annat arbete på fritiden förutsatt att det inte stör skötandet av huvudsysslan.

När arbetsgivaren använder sin direktionsrätt ska följande principer iakttas:

  • direktionsrätten gäller endast arbetstiden
  • order som strider mot lag eller god sed är förbjudna
  • arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av arbetet ska beaktas
  • vid omställningar som i väsentlig grad inverkar på arbetstagarens ställning ska parterna föra förhandlingar som är förenliga med samarbetsförfarandet
  • arbetstagarens integritetsskydd får inte kränkas.

Arbetstagaren ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och iaktta arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren har rätt att övervaka arbetstagaren under arbetstiden. Övervakningen kan ordnas på flera sätt. I praktiken kan arbetstagaren arbeta mycket självständigt, och övervakningen kan ordnas genom att man följer upp arbetsresultaten.

Parterna ska avtala om ändringar av arbetsvillkoren

I arbetstagarens arbetsavtal kan parterna ha avtalat om frågor som begränsar direktionsrätten. Om arbetstid, arbetsuppgifter och arbetsplats inte har inskrivits i arbetsavtalet ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning om dem. Den ska ges senast när den första lönebetalningsperioden går ut. Arbetsgivaren kan i allmänhet inte ensidigt ändra arbetsvillkor som parterna avtalat om eller som beskrivs i den skriftliga utredningen, utan detta ska göras genom avtal.

Med bisyssla avses lönearbete som utförs för någon annan än den ordinarie arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ingripa i arbetstagarens bisysslor, om de orsakar olägenheter, till exempel om arbetsprestationerna försämras.

Arbetstagaren får inte utföra sådant arbete för en annan arbetsgivare eller utöva sådan verksamhet som skadar den ordinarie arbetsgivaren. Bisysslor bedöms från fall till fall. I vissa yrken ska bisysslor alltid anmälas till arbetsgivaren, och det kan hända att det krävs tillstånd för bisyssla av arbetsgivaren.