Varning

Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Varning

En arbetstagare som fått en varning har en möjlighet att rätta till sitt beteende.

Om arbetstagaren har försummat de förpliktelser som följer av arbetsavtalet kan arbetsgivaren ge honom eller henne en varning.  Arbetsgivaren kan säga upp anställningsförhållandet på grund av upprepade försummelser i arbetet, men i regel får arbetstagaren inte sägas upp innan han eller hon har erbjudits en möjlighet att rätta till sitt beteende genom en varning.

Om arbetsgivaren vill avsluta anställningsförhållandet på grund av upprepade försummelser ska arbetsgivaren kunna bevisa att en varning har getts. Därför är det i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att varningen ges skriftligen.

Arbetsgivaren kan be arbetstagaren bekräfta varningen genom sin underskrift. Arbetstagarens underskrift innebär dock inte att arbetstagaren godkänner de orsaker som lett till varningen.

Orsakerna till en varning ska specificeras

För att varningen ska uppfylla sitt syfte borde den åtminstone innehålla

  • en konkret beskrivning av arbetstagarens avtalsstridiga beteende
  • en utredning om de skyldigheter mot vilka arbetstagaren har brutit
  • ett tydligt krav på att arbetstagaren framöver ska bete sig enligt de avtalade reglerna
  • ett entydigt meddelande om följderna av fortsatt klandervärdigt beteende.

Det finns ingen föreskriven giltighetstid för varningar. Varningens varaktighet bedöms från fall till fall, och den påverkas av överträdelsens eller försummelsens allvarlighet.

Anställningsförhållandet kan avslutas utan varning om arbetstagarens överträdelse är så allvarlig att arbetsgivaren inte rimligen kan förutsättas fortsätta anställningsförhållandet. När anställningsförhållandet avslutas kan arbetsgivaren hänvisa till varningen endast då uppsägningen beror på en liknande orsak som den som föranledde varningen.