Studieledighet

Övriga ledigheter i arbetslivet - Studieledighet

Under studieledighet är arbetstagaren befriad från arbetet på grund av studier.

Studieledighet ger arbetande personer en flexibel möjlighet att studera. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet. Lagen tillämpas på personer som är i tjänsteförhållande eller anställningsförhållande.

En studieledig person är befriad från arbetet på grund av utbildning eller studier. Arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter under studieledigheten. För studieledighet betalas ingen lön, om inget annat avtalats om det i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Rätt till studieledighet

Om arbetstagaren varit anställd på heltid av samma arbetsgivare i en eller flera perioder minst ett år har arbetstagaren rätt att få högst två år studieledighet under fem år.

Om arbetstagaren varit anställd på heltid av samma arbetsgivare i en eller flera perioder minst tre månader har arbetstagaren rätt att få högst fem dagar studieledighet.

Frågor som ska beaktas vid studier:

  • arbetstagaren kan fritt välja studieinriktning
  • studierna behöver inte anknyta till arbetsgivarens verksamhet
  • studierna ska vara föremål för offentlig tillsyn (även utomlands)
  • under vissa förutsättningar kan studierna också handla om utbildning som ordnas av fackförbund.

Studieledigheten kan tas ut i en eller flera perioder. Ledigheten kan också periodiseras så att arbetstagaren arbetar en del av arbetsdagen och är studieledig under resten av dagen.

Studieledighet beviljas inte för läroavtalsutbildning.

Ansökan om studieledighet

Studieledighet baserar sig alltid på arbetstagarens ansökan. Arbetstagaren ska skriftligen ansöka om över fem arbetsdagar lång studieledighet hos arbetsgivaren minst 45 dagar innan studierna börjar. Om arbetstagaren ansöker om studieledighet för högst fem arbetsdagar ska ansökan lämnas till arbetsgivaren muntligen eller skriftligen minst 15 dagar innan den planerade studieperioden börjar, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren särskilt avtalar om annat.

Om arbetstagaren ansöker om studieledighet för över fem arbetsdagar ska arbetsgivaren meddela beslutet skriftligen minst 15 kalenderdagar innan studierna börjar. Om studieledigheten är högst fem arbetsdagar lång ska arbetsgivaren meddela beslutet senast sju dagar innan studierna börjar.

Arbetsgivarens rätt att flytta studieledigheten

Arbetsgivaren kan flytta studieledigheten om beviljandet av studieledigheten enligt ansökan orsakar betydande olägenheter för arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren har rätt att flytta inledningstidpunkten för studieledigheten med högst sex månader. Om det handlar om utbildning som ordnas mer sällan än var sjätte månad kan arbetsgivaren flytta studieledigheten till senast början av följande utbildningsperiod.

Arbetsgivaren har också rätt att flytta studieledigheten när det gått mindre än sex månader från arbetstagarens föregående studieledighet och när syftet med studieledigheten inte är att slutföra studier eller utbildning som påbörjats under tidigare studieledighet.

Om arbetsgivaren i regel har minst fem anställda kan studieledighet på ovan nämnda grunder flyttas högst två gånger efter varandra. I företag med högst fyra anställda är flyttningen av studieledighet inte begränsad till två gånger utan kan vara fortlöpande. Flyttning kräver alltid en motiverad orsak och att den ursprungliga tidpunkten skulle medföra betydande olägenheter för arbetsgivaren.

Arbetstagarens rätt att flytta studieledigheten

Arbetstagaren kan flytta en över fem dagar lång studieledighet, om det inte medför betydande olägenheter för arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte vill ta ut beviljad studieledighet ska arbetsgivaren underrättas skriftligt om detta minst två veckor innan studieledigheten börjar.

Rätt att avbryta studieledighet

Om arbetstagaren har beviljats över 50 arbetsdagar studieledighet kan han eller hon avbryta studieledigheten och återvända till arbetet. Kortare studieledigheter kan inte avbrytas. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om avbrytande av studieledighet minst fyra veckor före återvändandet till arbetet.

Om arbetstagaren är arbetsoförmögen under studieledigheten på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall och arbetsoförmågan fortsätter utan avbrott i över sju dagar kan arbetstagaren be att den tid för arbetsoförmögenhet som överstiger sju dagar inte ska räknas in i studieledigheten. Begäran ska framföras utan dröjsmål. Då har arbetstagaren rätt att ta ut den avbrutna studieledigheten senare, men det kräver ny ansökan.

Arbetsgivaren är inte skyldig att ta en studieledig arbetstagare tillbaka till arbetet innan arbetsavtalet för en eventuell vikarie som anställts i stället för arbetstagaren lagligt kan avslutas.

Intjäning av semester under studieledighet

Arbetstagaren intjänar semester även under studieledigheten, dock högst för 30 studieledighetsdagar under kvalifikationsåret. Intjäning av semester förutsätter att arbetstagaren återvänder till arbetet omedelbart efter studieledigheten.

Studieledighet och avslutande av anställningsförhållandet

Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva en arbetstagares anställningsförhållande på grund av att arbetstagaren har ansökt om eller tagit ut studieledighet. Däremot förhindrar studieledighet inte uppsägning om det finns någon annan laglig grund för det.

Studieledighet - Muualla verkossa