Hyrt arbete - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

I ett anställningsförhållanden där arbetskraft hyrs in ingår tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och kund- eller användarföretaget. Bemanningsföretaget är arbetstagarens arbetsgivare och betalar lön till arbetstagaren. Kund- eller användarföretaget är det företag under vars ledning och övervakning arbetet utförs. Inte bara företag kan anlita hyrd arbetskraft utan också staten, kommuner, samkommuner, församlingar, stiftelser och andra organisationer.

Minimivillkoren för ett anställningsförhållandet med hyrd arbetskraft baserar sig på arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Även då ett  bindande kollektivavtal saknas ska anställningsvillkoren vara skäliga och grunderna för visstidsanställningar ska vara lagenliga.

Även i korta anställningsförhållanden ska arbetsgivaren underrätta den inhyrda arbetstagaren om anställningsvillkoren skriftligt. Eftersom den inhyrda arbetstagaren har ett arbetsavtal med ett bemanningsföretag, även om arbetet utförs på användarföretagets arbetsplats, kan den inhyrda arbetstagarens anställningsvillkor avvika från arbetskamraternas i samma skift.

Arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägning tillämpas även på hyrd arbetskraft. Bemanningsföretaget ger arbetstagaren ett arbetsintyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. Om arbetstagaren begär att få ett värdeutlåtande i arbetsintyget, dvs. en bedömning av sin arbetsskicklighet och sitt uppförande, ska användarföretaget ge bemanningsföretaget de uppgifter som behövs för en bedömning.

Bemanningsföretaget ska informera allmänt om arbetsplatser som blir lediga enligt vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen. Användarföretaget ska också informera hyrda arbetstagare om lediga platser, och de ska ha möjlighet att söka dessa arbeten.

På uthyrda arbetskraft som stationeras i utomlands tillämpas lagen om utstationerade arbetstagare.

Hyrt arbete - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Som uthyrd arbetstagare kan det hända att du samtidigt arbetar för flera användarföretag. Bemanningsföretaget är din arbetsgivare, men användarföretaget leder arbetet.

Bemanningsföretaget betalar din lön. Villkoren som gäller i ditt anställningsförhållandet ska överensstämma med arbetslagstiftningen och det tillämpade kollektivavtalet. Bemanningsföretaget ska ordna åtminstone lagstadgad dvs. förebyggande företagshälsovård.

Du tjänar in semester och pension för det arbete som du utför på samma sätt som i andra anställningsförhållanden. Du har också rätt till familjeledigheter.

Användarföretaget ansvarar i sin tur för arbetarskyddet. Du ska få tillräckligt med information om riskerna i arbetet och om de arbetarskyddsåtgärder som krävs.

I bemanningsföretaget representeras du av en personalrepresentant (förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig). På motsvarande sätt representerar användarföretagets personalrepresentant användarföretagets arbetstagare.

I frågor som gäller säkerheten i arbetet  kan du kontakta användarföretagets arbetarskyddsfullmäktig. Du kan också ge användarföretagets personalrepresentant fullmakt att reda ut meningsskiljaktigheter som gäller lönen eller anställningsförhållandet. Då ska bemanningsföretaget ge användarföretagets personalrepresentant de uppgifter som behövs.

Hyrt arbete - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

På hyrd arbetskraft tillämpas arbetslagstiftningen precis som på andra anställningsförhållanden. Till de viktiga skyldigheterna som bemanningsföretaget har hör att iaktta minimivillkoren för anställningsförhållanden och ordna företagshälsovård.

Det ska finnas en lagstadgad grund för visstidsanställningar. Grunden skrivas in i arbetsavtalet eller ingå i en skriftlig utredning över de centrala villkoren för arbetet.

Till användarföretagets viktiga skyldigheter hör att se till att den inhyrda arbetstagarens dagliga arbetsförhållanden uppfyller säkerhetskraven. För att säkerställa detta ska användarföretaget underrätta bemanningsföretaget om vilken yrkeskompetens arbetet kräver och om särskilda förutsättningar som krävs i arbetet.

Användarföretaget ska ge den inhyrda arbetstagaren tillräckligt med information om riskerna i arbetet och om de arbetarskyddsåtgärder som krävs. Användarföretaget ska underrätta företagshälsovården och arbetarskyddsfullmäktigen om att hyrd arbetskraft anlitas.

På uthyrda arbetstagare som stationeras utomlands tillämpas lagen om utstationerade arbetstagare. Enligt lagen fastställsminimiarbetsvillkor för utstationerade arbetatagre på samma sätt som för uthyrda arbetstagare i Finland. Användarföretaget ska se till att ett utländskt bemanningsföretag vid behov utser en representant i Finland.

Lagen om beställarens ansvar och samarbetslagen gäller också hyrd arbetskraft

Lagen om beställarens ansvar tillämpas också på företag som anlitar hyrd arbetskraft. Innan användarföretaget och bemanningsföretaget ingår avtal om hyrd arbetskraft ska användarföretaget begära utredningar av bemanningsföretaget.

Om minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar i bemanningsföretaget ska bemanningsföretaget följa samarbetslagen. Ytterligare information om samarbetslagen och övervakningen av att lagen iakttas finns i arbets- och näringsministeriets webbtjänst.

Inhyrda arbetstagares rätt att anlita användarföretagets tjänster och inrättningar

I enlighet med principen om likabehandling ska inhyrda arbetstagare få utnyttja användarföretagets tjänster och gemensamma inrättningar. Med inrättningar avses inrättningar och tjänster som användarföretaget erbjuder sina anställda (t.ex. möjlighet att använda företagets gym, äta i personalmatsalen och få samarbetsföretags serviceavgifter till nedsatt pris). Användarföretaget är emellertid inte skyldigt att stödja sådana förmåner för inhyrda arbetstagare med pengar. Hyrd arbetskraft har t.ex. inte automatiskt rätt till användarföretagets lunchstöd.

Hyrt arbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetsavtalslag 2001/55

 • 2 kap.
  • 4 § Information om de centrala villkoren i arbetet (grunder för visstidsanställning)
  • 6 § Information om platser som blir lediga
  • 9 § Minimianställningsvillkor som ska tillämpas i fråga om uthyrda arbetstagares anställningsförhållanden
  • 9 a § Uthyrda arbetstagares rätt till tjänster och inrättningar inom användarföretaget
  • 11 § Lön för sjukdomstid
 • 4 kap.
  • 8 § Lönebetalningsskyldighet (lön för familjeledighet)

Arbetstidslag 1996/605

Semesterlag 2005/162

Lag om företagshälsovård 2001/1383

Lag om utstationerade arbetstagare 1999/1146

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 2006/1233

Hyrt arbete - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD:2012:10) var det uppdrag som arbetstagaren skulle utföra för kundföretaget inte en tillräcklig grund för arbetsavtal för viss tid, utan arbetsavtalet ska anses gälla tills vidare.