Intjäning av semesterdagar

Semester - Intjäning av semesterdagar

Antalet semesterdagar beräknas enligt kvalifikationsåret. Det är perioden mellan 1.4 och 31.3 (t.ex. 1.4.2014–31.3.2015).

Antalet semesterdagar som intjänas är

  • 2 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat mindre än ett år
  • 2,5 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat över ett år

Om flera på varandra följande arbetsavtal ingåtts efter varandra eller om de omedelbart följt efter varandra anses anställningsförhållandet vid beräkningen av semesterrätten ha varit fortlöpande.

Semester intjänas inte i deltidsarbete om arbetsmängden antingen är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad. Deltidsarbetande personer har dock rätt till ledighet.

Semester intjänas för tid som är likställd med arbetad tid i enlighet med semesterlagen. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas frånvarotid för vilken arbetsgivaren enligt lagen är skyldig att betala lön till arbetstagaren. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas dessutom arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete till exempel på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet, frånvaro av tvingande familjeskäl, sjukdom eller olycksfall, medicinsk rehabilitering eller permittering (en fullständig förteckning finns i 7 § i semesterlagen).

Under frånvaro på grund av moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet och tvingande familjeskäl omfattar tiden som likställs med arbetad tid och under vilken man tjänar in semesterdagar högst 156 vardagar, det vill säga ungefär sex månader. Mera information om hur semestern bestäms finns på sidan Familjeledigheter.