Arbetsavtal och ålder

Arbetsavtal och åldersgränser - Alasivu

Arbetsgivaren får heltidsanställa en ung person som har fyllt 15 år och som har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller en person som inte har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen det kalenderår då personen fyller 17 år. Samtycke av vårdnadshavaren behövs alltid för anställning av en 14 år gammal eller en yngre person.

En person som fyller 14 år under innevarande år får utföra lätt arbete under högst halva semestertiden. Under övriga tider kan personen arbeta tillfälligt eller i övrigt kortvarigt arbete. Arbetet får inte skada den unga personens hälsa eller utveckling eller försvåra skolgången. I social- och hälsovårdsministeriets förordning finns en förteckning över exempel på lätta arbeten som lämpar sig för unga.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket kan bevilja dispens för att även yngre personer än vad som avses ovan tillfälligt kan arbeta som uppträdare eller statist i konst- och kulturföreställningar samt på andra motsvarande evenemang.

Ingående och avslutande av arbetsavtal

Arbetsavtal borde alltid ingås skriftligen även om också ett muntligt avtal är giltigt. En 15 år gammal person kan själv ingå, säga upp och häva arbetsavtal. Arbetsavtal för en under 15 år gammal person undertecknas av vårdnadshavaren eller den unga personen med vårdnadshavarens samtycke.

Om arbetsavtal inte ingås skriftligen och anställningsförhållandet är över en månad långt ska arbetsgivaren ge en skriftlig utredning om de centrala villkoren för anställningsförhållandet senast när den första lönebetalningsperioden går ut. Av utredningen ska de uppgifter om vilka föreskrivs i arbetsavtalslagen framgå, såsom lön, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningsförhållandets längd och tillämpligt kollektivavtal.

I kollektivavtalen fastställs bland annat minimilöner och andra viktiga anställningsvillkor. Olika branscher har sina egna kollektivavtal. Arbetsvillkoren är olika inom till exempel handel, restaurangbranschen eller jordgubbsplockning.

Arbetsgivaren ska också ge en skriftlig utredning om de centrala villkoren för anställningsförhållandet även för under en månad långa anställningsförhållanden om en ung arbetstagare eller hans eller hennes vårdnadshavare ber om det.

Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det enligt vårdnadshavaren är nödvändigt med tanke på den unga arbetstagarens uppfostran, utveckling eller hälsa.

Kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om lön

I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om lön för unga arbetstagare. Unga arbetstagares löner är i genomsnitt 70–90 procent av den lägsta tabellönen. Kvällstillägg, söndagsersättningar och semesterersättningar som är förenliga med författningarna får inte inkluderas i grundlönen utan ska betalas separat och specificeras i löneuträkningen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?