Utländsk arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Utländska arbetstagare behöver rätt att arbeta i Finland.

En utländsk arbetstagare ska ha rätt att arbeta i Finland. Grunden för rätten att arbeta beror på arbetstagarens nationalitet, det arbete som han eller hon ska utföra i Finland och längden på arbetet.

Medborgare i de nordiska länderna, EU-medlemsländerna, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett separat uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De kan arbeta i Finland på grundval av deras nationalitet.

För att kunna arbeta behöver arbetstagare som inte är medborgare i ovan nämnda länder i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.

Utlänningslagen fastställer också de situationer där det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Arbetsgivaren ska försäkra sig om rätten att arbeta

Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren ska också förvara uppgifter om utländska arbetstagare och grunderna för rätten att arbeta. Därtill till ska arbetsgivaren meddela uppgifterna till arbets- och näringsbyrån och företrädaren för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Utlänningslagen ålägger också en i Finland verksam huvudentreprenör eller den som huvudsakligen låter utföra arbetet att försäkra sig om att arbetstagare som arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft har rätt att arbeta.

Utstationerade arbetstagare omfattas av en egen lagstiftning

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som skickats för att arbeta tillfälligt i Finland av ett utländskt företag. Lagen om utstationerade arbetstagare innehåller föreskrifter om minimivillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare som är utstationerade i Finland.

Utländsk arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Rätten att arbeta ska bevisas för arbetsgivaren.

Om du inte är finsk medborgare, ålägger utlänningslagen dig att visa att du har rätt att arbeta i Finland för din arbetsgivare. Visa antingen ett pass, ett officiellt resedokument eller ett upphållstillståndskort till din arbetsgivare.

Arbetsgivaren tar vanligen en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom information om denna enligt lag ska förvaras på arbetsplatsen.

EU-medborgare ska registrera sin vistelse vid Migrationsverket

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Om du vistas längre än tre månader i Finland ska du dock registrera din uppehållsrätt. Besök Migrationsverkets serviceställen för att registrera dig.

Om du kommer från ett annat än ovan nämnda länder, ska din rätt att arbeta grunda sig på en grund som föreskrivs i den finländska utlänningslagen. Om du behöver ett uppehållstillstånd, ska du själv göra en ansökan.

Om ändringar sker i din uppehållsrätt eller en annan grund för rätten att arbeta, ska du genast underrätta din arbetsgivare om detta. Om ditt uppehållstillstånd är på väg att gå ut, ska du göra en ny ansökan om tillstånd redan innan det tidigare går ut. Ge din arbetsgivare en kopia över intyget över att ansökan är under behandling och skicka en kopia av det nya uppehållstillståndet så fort du får det.

Ytterligare information: Att arbeta i Finland. Migrationsverket.

Anställningsvillkor och arbetarskydd

Om oklarhet råder kring lönen, arbetstiden eller övriga villkor för anställningsförhållandet, ska du först utreda ärendet med din arbetsgivare. När ditt arbete upphör ska du också själv begära ett arbetsintyg. Som hjälp kan du använda blanketten Be­gä­ran om hand­ling­ar till ar­bets­gi­va­ren.

Ansvaret för säkerheten i arbetet ligger på arbetsgivaren, men i egenskap av arbetstagare har också du skyldigheter. Om arbetet orsakar allvarlig fara för liv eller er hälsa för dig eller övriga arbetstagare, har du rätt att vägra att utföra arbetet.

Ytterligare information: Arbetarskyddet på arbetsplatsen: Arbetstagare.

Utländsk arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Uppgifter om en utländsk arbetstagare och grunden för rätten att arbeta ska förvaras på arbetsplatsen.

Enligt utlänningslagen har en arbetsgivare som anlitat utländsk arbetskraft en skyldighet att

 • försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller att han eller hon inte behöver ett sådant (86 a § i utlänningslagen)
 • förvara uppgifter om en utländsk arbetstagare och hans eller hennes rätt att arbeta på arbetsplatsen (86 a § i utlänningslagen)

De uppgifter som ska förvaras av arbetsgivaren ska redogöra för

 • personuppgifter om en utländsk arbetstagare
 • grunden för arbetstagarens rätt att arbeta.

Uppgifterna ska förvaras i fyra år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Arbetsgivaren kan välja hur uppgifterna förvaras, men de ska vid behov vara lättillgängliga för arbetarskyddsmyndigheten.

En uppdragsgivare som anlitar utstationerade arbetstagare har dock inte en skyldighet att förvara uppgifter, även om övriga arbetsgivarskyldigheter enligt 86 a § i utlänningslagen gäller för uppdragsgivaren.

Centrala arbetsvillkor enligt bestämmelserna

Enligt utlänningslagen har en arbetsgivare därtill följande skyldigheter:

 • Utlänningens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas ska meddelas till förtroendevald på arbetsplatsen (86 a § i utlänningslagen).
 • Arbetsgivaren ska intyga att de centrala arbetsvillkoren för en utländsk arbetstagare är förenliga med gällande bestämmelser och det kollektivavtal som ska tillämpas inom branschen. Om det inte finns något kollektivavtal som ska tillämpas inom branschen, ska arbetsvillkoren svara mot praxis som gäller arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden (72 § i utlänningslagen).

De centrala arbetsvillkoren omfattar åtminstone:

 • starttidpunkten för arbetet
 • prövotiden
 • den plats där arbetet utförs
 • arbetsuppgifter
 • det kollektivavtal som ska tillämpas
 • grunden för fastställandet av lönen
 • lönebeloppet
 • lönebetalningsperioden
 • den ordinarie arbetstiden
 • principer för fastställande av semester
 • villkoren för uppsägningstiden.

Om det handlar om visstidsanställning, ska grunden för denna och sluttidpunkten eller den uppskattade sluttidpunkten för arbetsavtalet därtill antecknas.

Arbets- och näringsbyrån ska få uppgifter

Uppgifter om icke-unionsmedborgare bör anmälas till arbets- och näringsbyrån.

Enligt utlänningslagen har en arbetsgivare därtill också skyldighet att lämna information till arbets- och näringsbyrån:

 • När en arbetsgivare anställer en person som inte är EU-medborgare, en person som kan jämställas med en sådan person eller en familjemedlem till en sådan person, ska arbetsgivaren ge arbets- och näringsbyrån en utredning över de centrala arbetsvillkoren.
 • En utredning ska ges till arbets- och näringsbyrån utan dröjsmål (inom en vecka) och den ska redogöra för de centrala villkoren för arbetet (bl.a. huvudsakliga arbetsuppgifter, arbetets längd och natur, lönen, det kollektivavtal som ska tillämpas och uppsägningstiden).
 • Anmälan kan formuleras fritt (t.ex. en kopia av arbetsavtalet) eller bilageblanketten till ansökan om arbetstillstånd.

Mer information och blankett: Arbetsgivarens skyldighet att anmäla om utländsk arbetskraft. TE-tjänster.

Arbetarskyddsmyndigheten har en skyldighet att underrätta polisen om försummelse av anmälningsskyldigheten.

Blanketter av arbetarskyddsmyndigheten

Blanketter för att registrera rätten att arbeta och minimivillkoren för ett anställningsförhållande finns hos arbetarskyddsmyndigheterna:

Blankett: Utländska arbetstagare och grundena för deras arbetstillstånd

Blankett: Grunden för rätten att arbeta för en utländsk arbetstagare

Blankett: Ut­red­ning om de cen­tra­la vill­ko­ren i ar­be­tet.

Finländska föreskrifter om arbetarskyddet ska iakttas i arbetet

Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen uppfyller kraven i de finländska arbetarskyddsföreskrifterna. Arbetsgivaren ska bland annat se till att arbetsmiljön och arbetsredskapen är trygga och att utländska arbetstagare får tillräcklig undervisning och handledning i arbetsuppgifterna på begripligt språk.