Utländsk arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Utländska arbetstagare behöver rätt att arbeta i Finland.

Om du inte är finsk medborgare, måste din arbetsgivare enligt utlänningslagen kontrollera att du har rätt att arbeta i Finland.

Du kan bevisa din rätt att arbeta till exempel med pass, ett annat officiellt dokument eller uppehållstillståndskort. Det beror på grunden för rätten att arbeta vilket dokument du måste visa. Om du är medborgare i en EU-stat, har du rätt att arbeta på grund av medborgarskap, vilket du kan bevisa med ett pass eller ett officiellt resedokument.

Arbetsgivaren kan ta en kopia av dokumentet som bevisar grunden för din rätt att arbeta, eftersom enligt lagen måste arbetsgivaren förvara på arbetsplatsen information om utländska arbetstagare samt grunden för deras rätt att arbeta.

Arbetsgivaren ska försäkra sig om rätten att arbeta

Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren ska också förvara uppgifter om utländska arbetstagare och grunderna för rätten att arbeta. Därtill till ska arbetsgivaren meddela uppgifterna till arbets- och näringsbyrån och företrädaren för arbetstagarna på arbetsplatsen.

Utlänningslagen ålägger också en i Finland verksam huvudentreprenör eller den som huvudsakligen låter utföra arbetet att försäkra sig om att arbetstagare som arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft har rätt att arbeta.

Utstationerade arbetstagare omfattas av en egen lagstiftning

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som skickats för att arbeta tillfälligt i Finland av ett utländskt företag. Lagen om utstationerade arbetstagare innehåller föreskrifter om minimivillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare som är utstationerade i Finland.

Utländsk arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Rätten att arbeta ska bevisas för arbetsgivaren.

Om du inte är finsk medborgare, ålägger utlänningslagen dig att visa att du har rätt att arbeta i Finland för din arbetsgivare. Visa antingen ett pass, ett officiellt resedokument eller ett upphållstillståndskort till din arbetsgivare.

Arbetsgivaren tar vanligen en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom information om denna enligt lag ska förvaras på arbetsplatsen.

EU-medborgare ska registrera sin vistelse vid Migrationsverket

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd i Finland. Om du vistas längre än tre månader i Finland ska du dock registrera din uppehållsrätt. Besök Migrationsverkets serviceställe för att registrera dig.

Om du kommer från ett annat än ovan nämnda länder, ska din rätt att arbeta grunda sig på en grund som föreskrivs i den finländska lagstiftningen. Om du behöver ett uppehållstillstånd, ska du själv göra en ansökan. Du kan göra dig skyldig till överträdelse eller brott om du arbetar utan att ha rätt till det.

Om ändringar sker i din uppehållsrätt eller en annan grund för rätten att arbeta, ska du genast underrätta din arbetsgivare om detta. Om ditt uppehållstillstånd är på väg att gå ut, ska du göra en ny ansökan om tillstånd redan innan det tidigare går ut. Ge din arbetsgivare en kopia av intyget över att ansökan är under behandling och skicka en kopia av det nya uppehållstillståndet så fort du får det.

Ytterligare information: Att arbeta i Finland. Migrationsverket.

Anställningsvillkor och arbetarskydd

Du har alltid rätt till samma lagenliga arbetsvillkor som finländska arbetstagare. Om oklarhet råder kring lönen, arbetstiden eller övriga villkor för anställningsförhållandet, ska du först utreda ärendet med din arbetsgivare. När ditt arbete upphör ska du också själv begära ett arbetsintyg. Som hjälp kan du använda blanketten Be­gä­ran om hand­ling­ar till ar­bets­gi­va­ren.

Ansvaret för säkerheten i arbetet ligger på arbetsgivaren, men i egenskap av arbetstagare har också du skyldigheter. Om arbetet orsakar allvarlig fara för liv eller hälsa för dig eller övriga arbetstagare, har du rätt att vägra att utföra arbetet.

Ytterligare information: Arbetarskyddet på arbetsplatsen: Arbetstagare.

Utländsk arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Uppgifter om en utländsk arbetstagare och grunden för rätten att arbeta ska förvaras på arbetsplatsen.

Enligt utlänningslagen har en arbetsgivare som anlitat utländsk arbetskraft en skyldighet att

 • försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller att han eller hon inte behöver ett sådant (86 a § i utlänningslagen)
 • förvara uppgifter om en utländsk arbetstagare och hans eller hennes rätt att arbeta på arbetsplatsen (86 a § i utlänningslagen)

De uppgifter som ska förvaras av arbetsgivaren ska redogöra för

 • personuppgifter om en utländsk arbetstagare
 • grunden för arbetstagarens rätt att arbeta.

Uppgifterna ska förvaras i fyra år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Arbetsgivaren kan välja hur uppgifterna förvaras, men de ska vid behov vara lättillgängliga för arbetarskyddsmyndigheten.

En uppdragsgivare som anlitar utstationerade arbetstagare har dock inte en skyldighet att förvara uppgifter, även om övriga arbetsgivarskyldigheter enligt 86 a § i utlänningslagen gäller för uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren måste dock kunna påvisa grunderna för rätten att arbeta under arbetstiden.

Uppgifter ska lämnas till arbets- och näringsbyrån

Enligt utlänningslagen är arbetsgivaren skyldig att säkerställa rätten att arbeta och förvara uppgifter. Arbetsgivaren har även följande skyldigheter:

 • Utlänningens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas ska meddelas till förtroendevalda på arbetsplatsen.
 • En arbetsgivare som anställer en medborgare utanför EU eller EES eller en familjemedlem till någon av dessa, ska lämna till arbets- och näringsbyrån
  • information om de centrala villkoren i arbetet
  • försäkran om att ovan nämnda villkor stämmer överens med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet inom branschen. Om det inte finns något kollektivavtal som ska tillämpas inom branschen, ska arbetsvillkoren svara mot praxis som gäller arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden.

De centrala arbetsvillkoren omfattar åtminstone:

 • starttidpunkten för arbetet
 • prövotiden
 • den plats där arbetet utförs
 • arbetsuppgifter
 • det kollektivavtal som ska tillämpas
 • grunden för fastställandet av lönen
 • lönebeloppet
 • lönebetalningsperioden
 • den ordinarie arbetstiden
 • principer för fastställande av semester
 • villkoren för uppsägningstiden.

Om det handlar om visstidsanställning, ska grunden för denna och sluttidpunkten eller den uppskattade sluttidpunkten för arbetsavtalet därtill antecknas.

Ovan nämnda utredning och försäkran ska lämnas till arbets- och näringsbyrån utan dröjsmål (inom en vecka). Anmälan görs elektroniskt via arbetsgivarens Enter Finland -service. Ett kopie av arbetstagarens pass eller måste bifogas i ansökan.

Uppgifter om icke-unionsmedborgare bör anmälas till arbets- och näringsbyrån.

Mer information och blankett: Arbetsgivarens skyldighet att anmäla om utländsk arbetskraft. TE-tjänster.
Enter Finland -tjänsten: Enter Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten måste underrätta polisen om försummelse av anmälningsskyldigheten. Även användning av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd är straffbart. Ytterligare information: Grå ekonomi: Rätt att arbeta.

Blanketter av arbetarskyddsmyndigheten

Blanketter för att registrera rätten att arbeta och minimivillkoren för ett anställningsförhållande finns hos arbetarskyddsmyndigheterna:

Anställningsvillkor och arbetarskydd

Arbetsgivaren har alla samma arbetsgivarskyldigheter oberoende av om arbetstagaren är utländsk eller finländsk. Anställningsförhållandets minimivillkor, såsom lön och arbetstid, ska överensstämma med Finlands lagar och det allmänt bindande kollektivavtalet. Arbetsförhållandena ska uppfylla Finlands arbetarskyddsföreskrifter. Dessutom ska arbetsgivaren bland annat se till att en utländsk arbetstagare delges de centrala anställningsvillkoren samt att han eller hon får undervisning och introduktion i sina arbetsuppgifter på ett språk som han eller hon förstår.

En utländsk arbetstagare har samma rättigheter och skyldigheter som en finländare. Om en arbetstagare behandlas sämre än andra på arbetsplatsen eller får lägre lön på grund av att han eller hon är utlänning, kan arbetsgivaren göra sig skyldig till diskriminering som är förbjudet i lag.

Valet av vilken lag som tillämpas på internationella anställningsförhållanden bedöms från fall till fall. Med internationellt anställningsförhållande avses till exempel att arbetsgivarens och arbetstagarens hemorter är belägna i olika stater.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?